Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feilbare menschen, blijkens 't opschrift zelf boven 't „vijftal opmerkingen" in „de Heraut". Den. Koning Zijner kerk gaat men voorbij om te vragen of men Hem wel eeren mag door van Hem in Nieuw-Testamentische taal in onze kerken te zingen, en men vraagt 't aan menschen, die zich stijf geregen hebben in 't keurslijf van 't Gereformeerde kerk-regt! En nu weet ik wel dat er zijn die zeggen: „de Heere heeft mij van de Gezangen afgebragt," maar dit verklaar ik voor eene volstrekte zelf-misleiding en voor eene, naar de leer van's Heeren Woord, bepaalde onmogelijkheid! Ik geloof er niets ter wereld van dat de Heere God, de Vader onzes Heeren Jezus Christus, Die „Hem eenen naam gegeven heeft, welke boven allen naam is, opdat in den naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders," — ik geloof er niets ter wereld van, herhaal ik, dat de Vader des Heeren Jezus, die dat, naar Paulus woord, gedaan heeft, ook maar iemand zou hebben „afgebragt" van 't zingen van zulke Gezangen waarin die naam wordt verheerlijkt. Wèl geloof ik dat een „vader" velen daar van heeft afgebragt, en nog velen daarvan afbrengt, maar een andere vader dan de Vader des Heeren Jezus; een vader die 't niet dragen kan dat den Overwinnaar van zonde, wereld, dood en hel lofgezongen wordt. Ik bedoel dienzelfden vader, wien 't óók hinderde toen de menigte der Discipelen, bij 's Heilands

Sluiten