Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwig verloste Kerk, de lof gezongen wordt van't Lam, dat geslagt is, en de strijdende kerk zich naar de triumfeerende heeft te reguleeren, daar mag zij niet alleen, maar daar moet zij ook met dien lof instemmen.

Opmerking 2. Al ware 't zoo dat het gebruik van Gezangen, hier te lande, „eer van Arminiaanschen oorsprong ware, dan van Gereformeerden" (wat wil dat woordje „eer" hier?), dan hebben wij toch niet te vragen van welken oorsprong dat gebruik is, maar 1° of 't gebruik, volgens de leer van 't Evangelie, wettig is, en 2° of de inhoud soms óók „Arminiaansch" is. En als wij dan den inhoud van onze Gezangen nagaan, dan is 't zeker verrassend dat de kenmerkende leerpunten van onze Gereformeerde kerk, zoo als deze te vinden zijn in de vijf artikelen tegen de Arminianen of Remonstranten, allen in onze Gezangen beleden worden. Die hier de waarheid kennen wil leze slechts aandachtelijk onzen bundel door.

Opmerking 3. 't Verzet tegen het gebruik der Gezangen is plichtmatig geweest, naar 't oordeel van „de Heraut". O! jammer dan dat slechts enkele leeraars zich tegen dat gebruik verzet hebben, en zoo vele anderen, ja al de anderen aan pügtverzaking zich schuldig hebben gemaakt!! Zij zullen dat pligtverzuim te verantwoorden hebben gehad, voor zoo velen zij reeds gestorven zijn, aan den Koning Zijner kerk, den Hemelschen regter! En zij, die nog leven, maar die óók aan dat pligtverzuim zich hebben schuldig gemaakt, mogen wel in zak en assche boete doen voor zulk eene zonde!! Jammer

Sluiten