Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwel dat tegenwoordig niet weinig predikanten bij de nu geheeten Christelijk gereformeerde kerk, 't betreuren dat er bij hen geen Gezangen in de kerk zijn, en dat er zelfs, in hunne synode van vorig jaar, sprake van geweest is om een bundel christelijke liederen in te voeren. O! die ontrouwen, afvalligen en blinden.

Opmerking 4. Eene slechte, eene fataale raadgeving, lijnrecht aandruischende tegen de eer, die den grooten Koning Zijner kerk, den Middelaar Gods en der menschen, toekomt. Maar waar Zijn naam in dat stuk niet genoemd wordt, daar is 'took geen wonder dat 't „Verderf ze niet, want er is een zegen in", doodeenvoudig op de Gezangen niet wordt toegepast. Zij heeten tegen 't „kerkrecht" te strijden — wat wij ontkennen — en dat „kerkrecht" moet triumfeeren, dat „kerkrecht" schijnt van meer waarde dan den Heere der Heerlijkheid met Christelijke liederen groot te maken!

Opmerking 5. Hierbij teeken ik aan: als de steller der „opmerkingen" wat hij hier zegt ernstig had bedacht dan zou hij zijne „opmerkingen" achterwege gelaten hebben, daar hij 'tzeer goed begrijpen kon dat hij door zijn schrijven in zulk een' geest vele „harten der broederen zou verkoelen" en de kerken nog meer zou verdeelen dan ze reeds verdeeld zijn. Of, acht hij misschien hen niet tot de „broederen" die niet als hij in alles op 't standpunt staan van 't Gereformeerd kerkregt? Maar Gode zij dank dat hem 't oordeel in de allerlaatste instantie niet in handen gegeven is!

Ziedaar, waarde Vriend, wat ik meende u te moeten

Sluiten