Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te komen. De oudste gegevens, die voor een deel tot den eigen tijd van Willibrord terug gaan, deelen ons wel iets over zijn persoon en verkondiging mede, maar het is helaas niet mogelijk daaruit een klaar beeld te vormen van den man, zooals hij geweest is en van zijn verkondiging, zooals die gebracht werd. Wij moeten ons dan ook in het volgende met het trekken van enkele hoofdlijnen vergenoegen en hopen, dat onze lezers daardoor toch eenigszins in het leven en denken van Willibrord zullen worden ingeleid.

Voordat wij iets uit het leven van Willibrord zelf mededeelen, moeten wij ons eerst even verplaatsen in de omgeving, waarin hij geleefd heeft. In het begin van de zevende eeuw hebben de Franken op allerlei wijze getracht het Christendom onder de Friezen, die in deze streken woonden en nog heidenen waren, te verbreiden. Een tijdlang scheen het, alsof de Friezen ook op godsdienstig gebied aan den wil der Franken zouden worden onderworpen. Toch duurde het niet lang, of de Friezen kwamen tegen de Franken in krachtig verzet en het gelukte hun het verloren gegane gebied voor een groot deel te heroveren. Zooals bij de toenmalige verhoudingen vanzelf sprak, beteekende de overwinning van de Friezen over de Franken tegelijkertijd dit, dat de christelijke Kerk op allerlei wijze werd bedreigd, of benadeeld. In breede lagen werd het volk weer volkomen heidensch en van de kerken werden er verscheidene verwoest. Onder meer staat vast, dat de kerk te Utrecht, die eens in het begin van de zevende eeuw door koning Dagobert werd gebouwd, vrijwel tot een puinhoop

Sluiten