Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wees er op, dat de maan, die zij hoe langer hoe meer had zien toenemen, niemand anders was dan de zoon, dien zij in dien nacht had ontvangen. Haar zoon zou door het licht der waarheid de duisternis van de dwaling doen verdwijnen. Overal, waar bij kwam, zou hij, door het schijnsel van het hoogste licht bestraald, de volle afronding van zijn volkomenheid toonen en door den grooten roep van zijn wijsheid en deugd velen tot aandachtige beschouwing van zijn persoon lokken.

Uit de jeugdgeschiedenis van Willibrord weten wij, dat de bovengenoemde bisschop Wilfried van York op zijn ontwikkeling grooten invloed heeft uitgeoefend.

De naaste aanleiding, waardoor Willibrord met Wilfried in aanraking kwam, was de volgende. In de buurt van York lag het klooster Ripon, dat tot de orde der Benedictijnen behoorde, geheel door den geest van de Benedictijnen beheerscht werd en er zeer op gesteld was, dat de Angelsaksische Kerk in nauwe aansluiting bij den pauselijken stoel te Romè zou leven. Voordat Wilfried bisschop van York werd, heeft hij als abt aan het hoofd van het klooster Ripon gestaan. Wilgils en zijn vrouw besloten om den iongen "Willibrord aan dit Benedictijnen-klooster te geven, zoodat hij daar werd opgevoed, en geheel onder den invloed kwam van den geest van Wilfried en de monniken van Benedictus.

Na verloop van tijd werd Willibrord van klooster-leerling Benedictijner monnik. Maar hij zou niet altijd te Ripon blijven. Wij hebben er hier boven reeds op gewezen, dat bisschop Wilfried ten gevolge van allerlei verwikkelingen in het jaar

Sluiten