Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land zooveel opspraak veroorzaakt, slechts één is van de duizenden verschijnselen van dergelijken aard, die in onzen merkwaardigen tijd aan alle oorden van de wereld plaats vinden. Dat in Amerika alleen niet minder dan twintig millioen menschen zich bezig houden met het verkeer met de afgestorvenen. Dat onder dezen zeker wel ongodsdienstige en ijdele lieden worden gevonden, maar ook de alleruitnemendste mannen en vrouwen worden geteld. Dat daardoor scharen van geheel ongeloovigen tot erkenning van God en van een vergelding na dit leven en tot een deugdzaam leven zijn teruggebracht en velen tot geloof in den Heer Jezus Christus en tot ware bekeering zijn gekomen. Ja dat langs dezen weg, door middel van goede geesten uitgezonden ten dienste van arme lijdende menschenkinderen, wonderheernjke krachten tot genezing, vaak van ongeneeshjke kwalen, worden medegedeeld. (*)

Di weet de enkele teksten die men voortdurend hiertegen aanhaalt: Deut. 18 : 10, 11, Luk. 16 ; 30, 1 Tim. 4 : 1. Dx

O Zulk een genezend Medium bezocht ik vier jaren geleden te Parijs. Het was eene dame uit den gegoeden burgerstand, mevrouw Peping, die geheel belangeloos dagelijks allerlei kranken, meest hopelooze' gévallen, ontving en behandelde. Het was een aandoenlijk schouwspel en herinnerde aan de Evangelische verhalen. Men zegt dat zij gemiddeld 4000 zieken per week ontving en vier vijfden genezing vonden. »Nous sommes les enfants de Dieu, envoyés pour consoler ceux qui souffrent" (Wij zijn de kinderen van God, gezonden om hen die lijden te vertroosten), stond er op den muur.

Allertreffendst is de beschrijving van de wijze waarop het Medium, waarvan in deze bladzijden sprake is, die gave der hoogere geneeskunde ontving. Zij staat te lezen in »Op de Grenzen". Jaarg. 9, aflev. 7, p. 204. Ik neem er slechts het volgende van over: «Dit een en ander overwegende met een vriend en broeder, besloten wij met het Medium over deze zaak ernstig te bidden, vertrouwende op het heerlijk woord van Jezus: Wanneer twee of drie over een zaak samehstemmen om in het gebed iets van God te begeeren, het zal geschieden. En zoo droegen wij dan het Medium met zijne kostelijke gaven en ontluikende krachten, plechtig aan den Vader der geesten op, enz. Terwijl wij aldus, 14 Mei op hemelvaartsdag, biddend vereenigd waren, werden wij vervuld met een onuitsprekelijke blijdschap en hemelsche vertroosting. Het Medium kwam in een hooge extase, terwijl hij uitriep: Wie ben ik, arme man, dat ik tot zulk een groot en heerlijk werk zou bekwaam zijn". Zijn gelaat teekende verbazing, bewondering en eerbied. Hij zag de groote gestalte van een in schitterend licht stralend man, die op hem toetrad, hem bij de hand nam en mede opvoerde in den geest naar zijn geestelijk huis, enz". Daar ontving hij het hemelsch onderwijs. En sedert die ure heeft hij de gave van een genezend Medium te zijn en komt, zoo dikwijl* hij het noodig heeft, de hemelsche gezant, hem van Gods wege toebeschikt, om op wonderbaar schoone wijze dooimiddel van hem kranken te magnetiseeren, m. a. w. hun genezende fluïdes van omhoog te doen toestroomen.

Sluiten