Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar zal hij zijn?

Job 14:10.

Toen ik het Evangelisch Zondagsblad van 31 Mei in handen kreeg, werd ik aangenaam verrast daarin de vraag van Job 14 : 10 aan de orde gesteld te zien. Want het is deze gewichtige vraag die tegenwoordig de groote meerderheid der menschen met een smartvolle zucht van twijfelmoedigheid uitspreken en waarop we nog van den leeraar een bevredigend antwoord hopen te ontvangen. Maar ik beken dat ik niet zonder teleurstelling de redeneering van den Evangeliedienaar, als prediker van het eeuwige leven volgde, en ik vrees dat het menig lezer zoo gegaan is.

Zijn wij dan waarlijk na zooveel eeuwen nog geen aasje verder in de kennis van ons innerlijk wezen, van onze bestemming en van ons lot na die groote krisis, die wij de dood noemen? Wat beteekent dan toch alle roem op de waarde van den godsdienst, op de heerlijkheid der wetenschap zoo lang ik dit ééne niet weet: Waar ga ik heen ? Waar gaan al de mijnen heen? Is er dan werkelijk van Jobs dagen tot op Jezus geen enkele lichtstraal op het dagelijks wederkeerend proces van het sterven gevallen? En moet het kind der negentiende eeuw nog altijd zich vergenoegen met de woorden van Johannes van vóór tweeduizend jaren »het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen?" Is de Geest Gods dan zoo geheel van de gemeente geweken dat er in twintig eeuwen geen enkel punt is opgehelderd, geen enkele lichtstraal is toegevoegd aan de openbaringen uit den hooge?

(*) Het hiervolgend stuk werd mij door eene hooggeschatte hand ter plaatsing gezonden. Door de onzekerheid waarin ik eenigen tijd verkeerde, bleef het een week of vier liggen. Gaarne geef ik het een plaats in ons eerste nummer, des te meer daar Ds. M. Mooij in de laatste nummers van de Vredebode onder den titel van «Aan gene zijde" eenige artikelen over dit onderwerp heeft geplaatst. Schrijver en lezer kunnen dan het onderscheid zien tusschen de kennis die men zonder en tusschen die welke men met behulp van onze zalige afgestorven vrienden kan verkrijgen.

Sluiten