Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet ga, waarvoor ik mij moet bereiden, waarheen al de mijnen zijn overgegaan. Mag ik daar geen belang in stellen? "Wat heb ik aan eene openbaring die zoo weinig openbaart? Indien die openbaring waarlijk uit den hooge is, als geïnspireerde mannen ooit bestonden, waarom bestaan zij nu niet meer? Zij moeten bestaan; het is ons beloofd; wij rekenen daarop.

Maar toch staat er meer omtrent het leven aan gene zijde in dat oude boek dan velen er uit lezen, al staat er niet alles in. Wij vinden er een reeks van verschijningen in van Jezus, die gedurende 40 dagen op allerlei wijze zijne discipelen trachtte te onderwijzen op zijne eigenaardige manier door handelingen en ervaringen. Jezus verschoningen vormen een bevattelijk onderwijs van de leer der ziel, een aanschouwelijk feitelijk onderwijs over de leer der onsterfelijkheid en der gemeenschap tusschen de twee werelden. Waarvoor zou toch anders dat telkens op nieuw en nog eens onder andere omstandigheden verschijnen van den Heiland gediend hebben, als niet elke verschijning hun iets eigenaardigs te leeren had gehad? Immers de jongeren leerden daaruit:

1°. Dat de afgestorvenen voortleven in dezelfde gedaante, die zij op aarde gehad hebben in een etherisch lichaam.

2°. Dat zij blijven in het volle bezit van alle hunne zintuigen en vermogens met verhooging en vermeerdering van eigenschappen.

3°. Dat zij niet door een onmetelijken afstand van ons zijn gescheiden, maar te ieder uur ons nabij kunnen zijn, daar zij niet door muren of sluiting van ons kunnen worden gescheiden gehouden als zij tot ons willen komen.

4°. Dat er een liefdeband en invloedrijke werking blijft bestaan, dat ze voor ons blijven zorgen en dat onze geestelijke toestand en wasdom hun zeer ter harte gaat.

5°. Dat zij zich aan ons verlangen kenbaar te maken en gaarne alle mogelijke pogingen aanwenden om onze zwakgeloovigbeid tegemoet te komen en ons door duidelijke bewijzen van hunne identiteit te overtuigen.

6°. Dat zij de macht hebben om zich zichtbaar of onzichtbaar, kenbaar of onkenbaar te maken en zich te vertoonen onder welke omkleedselen zij verkiezen.

7°. Dat zij een macht over de stof bezitten, die geheel buiten ons vermogen of begrip ligt, waardoor zg stoffelijke dingen doordringen, zich in de lucht verheffen en over het water zweven kunnen — ja, spijs en drank tot zich nemen, indien zij dit verkiezen te doen, zonder door eenige behoefte genoodzaakt te worden.

Jezus heeft ons blijkbaar een exempel Willen nalaten van

Sluiten