Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De leerrijke verscMjningen van Jezus staan echter niet alleen; ze zijn voorafgegaan door dergelijke verschijningen van afgestorvenen of zoogenaamde engelen bij alle volkeren en ze zijn gevolgd door de voortgaande bewijzen dat de mensch, mensch blijft na het afleggen van het uiterlijk cellenweefsel van zijn stoffelijk organisme, en dit is voorloopig al wat wij behoeven te weten, want uit die zekerheid volgt, dat de mensch als een zelfbewust, redelijk, zedelijk, gevoelig, progressief wezen, alleen in gemeenschap met zijne natuurgenooten gelukkig zijn en vooruitkomen kan en dus behoefte heeft aan een gezellig, werkzaam en maatschappelijk samenleven.

Hoe men ook over de hoogere natuur van den Heiland moge denken, niemand kan ontkennen dat Hij een waarachtig mensch is geweest. Welnu, wanneer een mensch kan verschijnen nadat hij is gestorven en ons zijne ledematen laten zien en tasten, met ons kan wandelen en spreken, zich zichtbaar maken voor het stoffelijk oog en verdwijnen uit het bereik van ons waarnemingsvermogen, dan leer ik daaruit al zeer veel over den tweeden graad van ons bestaan en ik ontdek hoe progressief die is en hoe heerlijk; ik leer dat de opstanding uit het vleesch geschiedt onmiddellijk na het sterven en dat ik niet zal behoeven te slapen, tot aan den jongsten dag, gelijk de Joden dachten, maar dat wij na den dood onmiddelhjk het zalige leven aanvaarden, zooals Jezus aan den boetvaardigen kruiseling .toezeide: »Heden zult ge met mij in het parachjs zijn".

Een paradijs is geen ledige ruimte, het is een deel der natuur, een schoon landschap. Een landelijk leven van zorg en smart ontslagen, zal dus een vorm der gelukzaligheid zijn. Maar Jezus spreekt ook van steden. Dat wijst op een meer bepaalde nauw verbonden vereeniging van zalige geesten, die gemeenschappelijk werken, zich onderling oefenen, wijsheid vergaderen, samenkomsten houden, vereenigingen stichten tot bepaalde doeleinden. Wie hier op aarde zijn gaven getrouw aanwendde zal daar onder de besturende engelen kunnen werkzaam zijn. Hij zal gesteld kunnen worden over zulk een stad, zelfs over meer steden. Er is dus niet, gelijk vele vrome zielen in hunne bekrompenheid wanen, slechts één enkele stad Geds, het hemelsch Jerusalem, maar er zijn vele hemelsehe steden. Het hemelsch Jeruzalem in kubiekvorm uit het visioen is een symbolische inkleeding van het rijk van God in het algemeen.

Wanneer er regenten zijn in de hemelsche steden dan zijn

Sluiten