Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reddende liefde u tegenniischt, dat de voortgaande arbeid van den Verlosser der wereld u tegenklinkt ? Zulk eene openbaring leert ons gevoelen dat God waarlijk liefde, dat Inj Vader is.

Vergelijk daarmede de bekentenis van een kerkvader Tertullianus: »Ook bespot men ons wanneer wij het laatste oordeel aankondigen, omdat de dichters en wijsgeeren ook een tribunaal in de onderwereld plaatsen; en wanneer wij u bedreigen met de helsche vlammen van Gehenna of het onderaardsche vuur dat is opgehoopt om de goddeloozen te pijnigen, dan barst g§ uit in lachen, omdat gij ook een Pyriphlegethon of vuurzee bij de dooden hebt". En zoo spot en lacht ons volk nog heden ten dage. Onze christelijke hel is inderdaad nog geheel heidensch. De zieners ontdekken in onze dagen dat er tallooze sferen zijn op en om en tusschen de sterren van ons zonnestelsel voor de verpleging van allerlei afgedwaalden, verwaarloosden, verleiden en lijdenden en zij worden daar door liefde genezen.

Zoo zijn er ook gewesten waar de jonge kinderkens opgekweekt worden door wijze opvoedsters om op te wassen tot dienende beschermengelen.

En dit alles komt ter kennisse van millioenen door de tallooze zieners en geïnspireerden in alle landen verwekt, die in dezelfde toestanden geraken waarvan wij lezen in Ezechièl, Daniël, Paulus en Johannes; en was het Paulus niet gegeven duidelijk te beschrijven wat hij gezien had, als hij werd opgetrokken tot in den derden hemel, den tegenwoordige zieners wordt het gegund klaar en helder ons te schetsen wat zij ondervonden, voor zoover onze gebrekkige taal dat toelaat.

Dit alles ignoreert onze kerk met voorbeeldige eenparigheid en de graven der oude profeten versierende, doodt zij den geest der profetie in haar eigen boezem. Om vernieuwde uitstorting van gaven biddende, merkt zij den rijken stroom niet op, die al zoolang gevloeid heeft. Maar wie is blinder dan hij die niet wil zien? wie is doover dan hij die niet wil hooren?

Nochtans, het is heden de welaangename dag van ontzegeling en niet van verzegeling, van spreken en luide verkondigen wat voormaals werd toevertrouwd aan enkelen met een gestreng: »Verzegel dit boek en zietoe dat gij het niemand zegt". "Wat voorheen werd gefluisterd in de dagen van galg en rad en brandstapel, zal welhaast op de straten gepredikt worden indien de bedienaren des "Woords blijven weigeren om het thans geopenbaarde van den kansel te verkondigen.

Hoe komt het dat de leeraren zoo geheel vreemd schijnen

Sluiten