Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooien, onverschillig wanneer hij in het bedehuis optreedt. Ik beweer ook geenszins, dat de namiddagbijeenkomsten op den ChristeLijken rustdag hier meestal door slechts weinigen worden bezocht. Ik beweer alleen, dat zeer velen er of nooit of zelden te vinden zijn, die de Catechismusprediking niet zoo geregeld zouden vermijden, indien zij er eenig belang in stelden. Er is nu geen sprake van hen, die juist dan werkelijk verhinderd worden, en de hinderpalen, die hen dan terughouden, moeten eerbiedigen. Er is nu alleen sprake van u, die wel zoudt kunnen verschijnen, die zeker niet zoudt ontbreken, als uw hart u niet naar elders trok en dreef. Waarschijnlijk hebben sommigen het een en ander te antwoorden. De inrigting van mijne huishouding staat mij in den weg, zal de een zeggen. Ik kan toch niet wel driemaal op een zondag naar de kerk gaan! zal een ander uitroepen. Men kan een goed Christen zijn, al hoort men liever niet bij voorkeur Catechismuspreken, verzekert misschien een derde. Beoordeelt zeiven de kracht van hetgeen gij ter uwer regtvaardiging inbrengen kunt, indien dit noodig mogt zijn. Stemt ons slechts toe, dat onze kerkgebouwen over het geheel des namiddags door een grooter getal hoorders zouden kunnen .bezocht worden dan werkelijk het geval is, en dat wij u heden wel met eenige verwondering mogten aanzien, zoo wij bij u allen levendige belangstelling, in de zoogenaamde Catechismusprediking moesten vooronderstellen. Wij nemen gaarne aan, dat velen van u onder de goede voornemens, die zij opgevat hebben, ook eene plaats hebben ingeruimd of nu inruimen zullen aan dit prijzenswaardige: des namiddags niet altijd of niet zoo dikwijls uit de kerk blijven, vooral wanneer zij anders slechts eenmaal op den zondag het huis des gebeds zouden bezoeken. Wij gaan nu over tot de taak, welke wij hebben te vervullen Wilt ons met zachtmoedigheid aanhooren.

Sluiten