Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze taak is niet gemakkelijk. Eene inleiding tot de Catechismusprediking! Wat hebben wij te doen? U met de geschiedenis van den Heidelbergschen Catechismus bekend maken? Maar het is spoedig gezegd, dat hij onder de oogen zoowel als op last van Erederik III, keurvorst van den Paltz die van 1559—1576 regeerde, is vervaardigd: dat vooral Zaoharias Ursinus met Caspar Olevianus, de eerste Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Heidelberg, de tweede Evangeliedienaar aldaar, eenen zeer grooten invloed op de zamenstelling van dit leerboekje heeft gehad; dat het in 1563 voor het eerst in het hoogduitsch en latijn te Heidelberg is uitgegeven, en in datzelfde jaar naar de tweede hoogduitsche uitgave in het nederduitsch is vertaald. Eene nieuwe vertaling van Petrus Dathenus in 1565 of 66 werd spoedig in ons vaderland algemeen bekend. Eerlang was de Heidelbergsche Catechismus in zeer vele handen, en nadat de Synode te 'sGravenhage in 1586 had vastgesteld, dat de dienaars des woords overal des zondags in de namiddagpredikatie den hoofdinhoud der Christelijke leer, in den Catechismus vervat, kort zouden uitleggen, zopdat de geheele Catechismus in een jaar behandeld werd, was de weg gebaand voor groot gezag en grooten invloed van dit geschrift. Dit gezag vermeerderde tegelijk met zijnen invloed, toen het tot de belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde kerk werd gerekend. Maar hierbij kunnen wij thans niet langer stilstaan, daar voor ons eigenlijk de waarde van den Heidelbergschen Catechismus nu hoofdzaak is. Moeten wij daarover spreken, wij mogten onze taak dan wel moeijelijk noemen. Onder onze hoorders bevinden er zich waarschijnlijk zoowel, die zeer uit de hoogte op dezen Catechismus neerzien, als die hem zeer hoog stellen, lief hebben, bewonderen, en welligt, zonder het zelf te weten, naast den Bijbel plaatsen. Prijzen wij den Catechismus, de eerstgenoemden zullen ons misschien den eenen of anderen naam geven iiidie ons in

Sluiten