Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vrij ongunstig licht plaatst. Met een enkel woord weet men toch soms in onzen tijd iemand zeer behendig ter zijde te schuiven, dien men zonder veel moeite uit den weg weascht te ruimen. Maken wij aanmerkingen op den Catechismus, anderen duiden ons dit welligt ten kwade, en rekenen het ons toe als vergrijp aan de gezonde leer, als afdwaling van den weg der waarheid. Inderdaad, onze taak is niet gemakkelijk! Waren nu slechts allen, die ons hooren, kenners van dat boek. Maar sommigen hebben den Heidelbergschen Catechismus misschien nooit, of nooit goed o-dezen, of staan geenszins op de hoogte, om hem juist te beoordeelen. Zullen zij ons dan verstaan en regt laten wedervaren ? Ik sta hierbij niet langer stil. De taak, die mijmoeijelljk toeschijnt, is mij opgelegd. Ik neem haar goedsmoeds op, van u verwachtende, dat het u om de waarheid zal te doen zijn. Hoe gij ook over den Heidelbergschen Catechismus denkt, ik beroep mij op uwe liefde tot de waarheid.

Met dit laatste woord op de lippen kan ik u gemakkelijk Méén naar een ander, waarvoor ik allen ten allen tijde geopende ooren toebid. Wilt toch ter harte nemen wat de Apostel Johannes eens aan Christenen van zijnen tijd schreef, en gij niet dan tot uwe schade uit het oog verliezen kunt, dit woord: Gelooft niet iederen geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.

Getrouw aan den Heer, wiens dienstknecht hij was, predikte Johannes niet slechts de waarheid, maar waarschuwde hij ook tegen de lengen. Zag hij erin zijne dagen opstaan, die niet den levenden Christus, maar den antichrist, den grooten tegenstander van den Christus Gods, dienden, hij liet er zich tegen hooren, opdat niet sommigen zouden verleid worden. Kinderen, zoo schreef hij (2:18), het is de laatste ure, en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zoo zijn ook nu vele antichristen opge-

Sluiten