Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenteekende hen als ware profeten, als werkelijk door den Heer tot de gemeente gezonden ? Er stonden ook valsche profeten op, mannen, die ten onregte voorgaven, door den Heiligen Geest in buitengewone mate verlicht te zijn. Waaraan kon men deze laatsten herkennen? Of moest men allen, die zich voor profeten uitgaven, daarvoor aannemen? Beproeft de geesten, of zij uit God zijn, zegt Johannes, beproeft, of de geest, door welken deze of gene profeet spreekt de Geest Gods is, of zulk een profeet geacht worden mag door God gezonden te zijn. Hij wijst dan op den toetssteen. Getuigen zij van Jezus, dat hij is de mensch geworden Zoon van God, en in deze zijne verschijning als mensch te honden voor den Christus, de profeten, die Jezus alzoobelijden zijn geen valsche profeten. De geest, door welken zulke profeten spreken, is uit God. Maar die het tegengestelde leeren, zij moesten verworpen worden.

Er is zeer veel in de Christelijke kerk veranderd, nadat Johannes is ontslapen. Het gevaar van verleiding door dwaalleeraars, zoowel als de verpligting der Christenen, om de geesten te beproeven, dat is, om ze te toetsen en alzoo juist te leeren kennen, is echter gebleven. Of er nu nog profeten, ook valsche profeten opstaan? Onverschillig of zij zich vertoonen of niet, leeraars en evangelisten, preekbundels en leerboeken verschijnen in menigte. Ook van dezen moeten wij weten, of zij te vertrouwen, dan of zij te wantrouwen zijn. Waaróm zouden wij den Heidelbergschen Catechismus uitsluiten? Ook terwijl wij op hem wijzen, zeggen wij: gelooft niet iederen geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn! Tot een bedachtzaam beproeven der geesten wekken wij u heden op, ook ter inleiding tot de Catechismusprediking. Van dat bedachtzaam beproeven der geesten zeggen wij tot u: gij hebt er regt op,

gij zijt er in staat toe, .

gij hebt er belang bij.

Sluiten