Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedachtzaam beproeven der geesten, gij hebt er regt op. Die tot u spreken, u iets verzekeren, daarvoor geloof eischen, zij mogen door n worden getoetst, voordat gij hun uw vertrouwen schenkt. Gij hebt altijd het regt, om te onderzoeken, of men u misleidt. Zoudt gij dat regt niet hebben, als men zich voor u plaatst met eene getuigenis aangaande het koningrijk Gods? Wij nemen onszelven tot voorbeeld. Als wij met de prediking des Evangelies tot u komen, als wij u bekend maken wat gij moet doen om behouden te worden, wat gij vlieden moet, indien gij niet wilt verloren gaan; als wij u verkondigen wie God is en in welk licht gij u tegenover hem moet beschouwen, wat hij heeft gedaan tot uw heil en langs welken weg gij den hemel kunt bereiken; als wij getuigen van den eenigen Middelaar Gods en der menschen, Jezus Christus, zoudt gij dan geen regt hebben om te onderzoeken, of wij u de waarheid prediken, of de geest, in welken wij spreken, uit God is? Alsof wij het regt hadden, om u te leiden, maar gij niet het regt, om toe te zien, dat wij u niet misleiden! Alsof gij verpligt zoudt zijn, alles aan te nemen wat wij goedvinden u als waarheid voor te dragen! Gij zijt verpligt u te beschermen tegen leugen en bedrog, tegen dwaling en misleiding, want gij zijt verantwoordelijk voor den weg, dien gij kiest, voor de keus, die gij doet. Gij zult u moeten verantwoorden voor God met betrekking tot de houding, die gij onder de verkondiging der waarheid aangenomen hebt. Daarom zijt gij verpligt, al wat u als waarheid wordt gepredikt te onderzoeken en te toetsen. Daarom hebt gij het regt, de geesten te beproeven. Zeiden wij tot u: gij moet al wat men u predikt verwerpen, gelooft volstrekt niets van hetgeen men als waarheid u voorhoudt; wij zouden u tot groote onbedachtzaamheid opwekken, en tevens op onze eigene verwerping door u aandringen. Maar wij zeggen met Johannes, gelooft niet eiken geest, beproeft de geesten, of zij uit God zijn.

Sluiten