Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid voordraagt, werkelijk waarheid is, het regt om op te wekken tot het onderzoek, of datgene, wat als Gods woord wordt gepredikt, werkelijk Gods woord is. Wij mogen tot de geesten, die zich laten hooren, met vrijmoedigheid zeggen: wij zullen beproeven, of gij uit God zijt. Wantrouwen wij God, wij kunnen ons niet regt vaardigen, maar nemen wij ligtgeloovig de getuigenis aan van menschen, die ons leugen voor waarheid brengen, wij zullen ons niet kunnen verontschuldigen. Handhaven wij ons regt van onderzoek. Hetzij wij iets aannemen als waarheid, hetzij wij iets verwerpen als leugen, zoowel het een als het ander worde door bedachtzaam toetsen voorafgegaan. Gelooft niet alles. Beproeft alles en behoudt het goede!

Zoo moet de Heidelbergsche Catechismus zich dan ook aan een naauwkeurig onderzoek onderwerpen. Het is niet genoeg, hem te verwerpen, omdat hij reeds zoo oud, reeds bijna 300 jaren oud is; niet genoeg, hem daarom als verouderd ter zijde te leggen. Het is niet genoeg te beweren, dat onze eeuw te verlicht is, om eenige andere dan eene historische waarde aan dat Heidelbergsche leerboekje te hechten. Wij vragen, of de geest, die er in spreekt, of de geest, van welken hij eene vrucht is, uit God is. Het is niet genoeg, te zeggen, dat het een eerbiedwaardig erfstuk is der vaderen, dat zij er zich wel bij bevonden hebben, als zij geloofden hetgeen deze Catechismus leert, en dat wij er ons ook maar aan moeten honden Het is niet genoeg te verzekeren, dat hij gezond is in de leer. Men sta ons toe te onderzoeken, of de waarheid er wel zuiver in is te vinden. Gij hebt het regt, om den Heidelbergschen Catechismus aan een naauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Niemand heeft het regt, om het u, als gij het doet, ten kwade te duiden. Gij hebt het regt niet, om van ons te eischen, dat wij iets in dezen Catechismus voor waarheid zullen laten gelden, alleen omdat het in dezen Catechismus

Sluiten