Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoon van God, nu is het anders. Er heerscht thans eene soort van spraakverwarring in de Christelijke kerk. Velen gebruiken wel de woorden wedergeboorte, bekeering, regtvaardiging, zaligheid, de uitdrukkingen onreinheid des harten, vernieuwing des gemoeds, zalig worden, zoowel als zij verklaren, dat Jezus is de Zoon van God en onze Zaligmaker; maar niet allen hechten aan die woorden en uitdrukkingen dezelfde beteekenis. De hoorders denken daarbij somtijds aan iets anders, dan aan hetgeen de spreker bedoelt. De spreker beeft somtijds daarbij iets anders in het oog, dan zijne hoordersin het oog hebben. Er is daarom nadere verklaring en opheldering noodig. Dit is te bekend, dan dat wij er lang bij zouden behoeven stiltestaan. Maar juist ook, omdat deze dingen alzoo zijn, verblijden wij ons, dat mij bij de Johanneïsche opwekking: "gelooft niet eiken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn", de verklaring kunnen voegen: gij zijt er in staat toe, want gij hebt de Heilige Schriften, die van de geheele leer der zaligheid ondubbelzinnig getuigen.

Vraagt gij ons nu echter, of wij er daarom ook ieder bekwaam toe achten, wij antwoorden: neen, evenmin, als wij iemand, die langen tijd zonder vermoeid te worden loopen kan, daarom reeds voor eenen goeden gids houden, of iemand, die in het bezit is van voortreffelijke werktuigen om den sterrenhemel waar te nemen, daarom reeds als een uitmuntenden sterrekundige begroeten. Indien gij de Heilige Schriften niet naauwgezet en ijverig onderzoekt, indien gij ze niet onbevooroordeeld raadpleegt, nadat gij ze eerst goed hebt leeren kennen, zijt gij niet bekwaam, om de geesten bedachtzaam te beproeven. Hoe zoudt gij goed kunnen toetsen, als gij den toetssteen niet goed kunt gebruiken? Maar weet gij door het onderzoek der Heilige Schriften, wat bijbelsch, christelijk, evangelisch is, waarom zoudt gij dan niet kunnen ontdekken, of iemand, die voorgeeft met de leer der zaligheid, met

Sluiten