Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het evangelie onzes Heeren Jezus Christus tot u te komen, uw vertrouwen verdient, dan of gij hem gehoor weigeren moet; of de geest, in welken hij spreekt over den weg des heils, uit God is, dan of hij spreekt uit zichzelven? Wat ons betreft, wij aarzelen niet te zeggen: gelooft onze prediking niet, voordat gij onderzocht hebt, of zij overeenkomt met de getuigenis der Heilige Schriften aangaande Gods genade in Jezus Christus en den weg der zaligheid onder de bedeeling des nieuwen "Verbonds. Gij behoeft ons niet te vertrouwen, gij moogt niet, zoo lang het bij u niet vaststaat, dat wij u geen ander Evangelie brengen dan dat de Heer Jezus zelf gebragt heeft en door zijne apostelen heeft laten verkondigen. Yreest gij, dat wij u God niet naar waarheid voorstellen, dat wij den natuurlijken mensch te laag of te hoog plaatsen, dat wij van Jezus te veel zeggen of te weinig, dat wij ons in eenig opzigt niet kunnen regtvaardigen voor de vierschaar der Heilige Schriften, beproeft den geest, die uit ons spreekt, of hij uit God is. Maar beproeft ons; laat ons niet staan alsof wij niet bestonden. Toetst ons, maar dan ook met bedachtzaamheid. Onderzoekt de Heilige Schriften dan ook met liefde tot de waarheid. Laat u daarbij leiden door den Geest der waarheid, voorlichten door den Heiligen Geest, opdat gij uwe eigene wijsheid niet tot maatstaf gebruikt voor de wijsheid Gods, uwe vooroordeelen niet in de weegschaal legt tegenover onze prediking. Niemand van degenen, die werkelijk de waarheid prediken, zal uw onderzoek ooit vreezen, indien gij het alzoo inrigt. Die zich niet behoorlijk toerust tot de beproeving der geesten, hij benadeelt zichzelven wel, maar jaagt de geloofwaardige getuigen van Christus niet de minste benaauwdheid aan.

Zoo behoeft gij het dan ook niet in het midden te laten, of de Heidelbergsche Catechismus te houden is voor het maaksel van dwaalleeraars, dan wel voor het werk van man-

2

Sluiten