Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet met bedachtzaamheid naar den waren weg, naar de onfeilbare leidster omzien? Znlt gij in den blinde aannemen wat zich daarvoor uitgeeft? Gelooft niet eiken geest. Maar neen, elke geest wordt ook niet door u geloofd. Gij verwerpt ook wel eens. Ziet toe, dat gij niet verwerpt wat uit God is. Indien gij tegen sommige geesten op uwe hoede moet zijn, zoudt gij het ook niet in uw belang moeten achten te onderzoeken, waarvoor gij den geest te houden hebt, die—in n is, die n aandrijft, die n doet spreken en handelen, zooals gij spreekt en handelt? Door welken geest wordt gij bestuurd bij uwe overleggingen, beheerscht onder het hooren der prediking van Gods woord, geleid onder het lezen van den Bijbel? Door welken geest wordt gij gedreven bij het antwoorden op de vraag, welke predikers gij zult hooren, welke daarentegen vermijden, wat gij in hunne prediking zult toestemmen, wat daarentegen verwerpen? Naar den geest, die in u is, zult gij doorgaans oordeelen. Indien gij u eens bij het beoordeelen van de waarheid Gods liet leiden door eenen geest, die niet uit God is? Hebt gij de zalving van den Heilige, hebt gij den Heiligen Geest, die de waarheid leert onderscheiden van de leugen, die de leugen leert verwerpen en de waarheid aannemen, dan zult gij u getrokken gevoelen tot al wat God verheerlijkt, ook tot den Geest, die naar Gods woord van den weg der zaligheid getuigt. Maar weet gij zeker, dat gij deze zalving hebt ontvangen, dat gij door den Heiligen Geest geleid wordt? Wat getuigt de geest, die binnen in u is, als er van Jezus Christus wordt gezegd, dat hij ons van den vloek der wet verlost heeft, een vloek geworden zijnde voor ons, en daarbij wordt herinnerd, dat wij blijven onder den vloek der wet, onder den toorn Gods, zoolang wij den Zoon ongehoorzaam zijn? Wat getuigt de geest, die binnen in u is, als er van Jezus Christus wordt gezegd, dat God in hem de wereld met zich heeft verzoend, en daarbij wordt

Sluiten