Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verband staat. Onderzoekt het bij het licht, dat de Heilige Schriften daarvoor geven. Begint met het eerste antwoord, dat gij in den Catechismus vindt. De geest, die daaruit spreekt, gij zult het na bedachtzaam onderzoek toestemmen, is uit God. Stelt u heden nog ten taak, ook het verder volgende te beproeven. Het zal u niet schaden, dat gij den Catechismus leest in zijn geheel. Terwijl gij bemerkt, dat er hier en daar iets aan de schors te verbeteren is, zult gij bevinden, dat de kern en de wortel goed zijn. Gaat niet bij overhaasting te werk. Wat gij echter ook langzaam doet, haast u met het aannemen der waarheid, die gij moet gelooven, om den Heer Jezus aan te nemen en u aan hem over te geven. Hoe eerder gij in hem gelooft en hem met uw hart belijdt, des te eerder heeft uw hart vrede. Gij, die de waarheid lief hebt en belijdt, toont in alles, dat gij alles voor haar ten offer brengen kunt. Zijt gij in haar geheiligd, heiligt uzelven aan hare dienst. Is de Geest der waarheid in u, wandelt altijd naar dien Geest, die ook de Geest der heiligheid is. Uw leven bewijze, dat de geest, die in u is, uit God is, en dat gij uwen Catechismus goed hebt begrepen, als hij op de vraag, waarom wij, die uit genade door Christus verlost zijn, nog goede werken moeten doen, aldus antwoordt: " Omdat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijnen Heiligen Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij met ons gansche leven Gode dankbaarheid voor zijne weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worde; daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onzen godzaligen wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen worde." Ook dit is in uw belang, dat gij zeker weet, of dit antwoord goed is, en dat gij, indien het goed is, u daarnaar rigt.

Rigt u in alles naar de woorden des eeuwigen levens, die tot u komen door Jezus, den waarachtigen getuige, en de

Sluiten