Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JSynodale Wetsovertreding door

.de ^jynode van 1870 bestendigd.

GESCHIEDENIS VAN ART. 62 VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT DER HERVORMDE KERK.

Tot ons leedwezen zien wij ons verplicht de gemeenten der Nederlandsche Hervormde Kerk in het algemeen en elk lid in het bijzonder, die voortaan in verdubbelde mate voor de handhaving hunner rechten zullen moeten waken, op een treurig verschijnsel opmerkzaam te maken. Wij hebben allereerst onze meening omtrent deze zaak in de Kerkelijke Courant als Orgaan der Synode uitge • sproken. Van kerkelijke mannen hebben wij of zeer humane öf (bij name in de Provinciale Groninger Courant) zeer inhumane tegenspraak ondervonden van welke

') Slechts een, die echter voor velen telt, heeft dadelijk het gewicht mjjner opmerking gedeeld. Prof. Doedes heeft niet maar den meed gehad om het kerkrechtelijk beginsel te erkennen en te handhaven, maar zelfe te helpen, dat hij de Synodale afwijking niet had ingezien, toen hij zelf in de Synode zitting had. Gaarne verwijs ik naar zijne veelzins nitnemende bewijsvoering in de Kerkelijke Courant, en in zijne Kerke lyke Bijdragen.

Sluiten