Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dat jaar begon de Algemeene Commissie er mede , die in 1817 een ontwerp van herziening ter tafel bragt. Dit werd aangehouden tot in 1848, toen een geheel nieuw ontwerp aangeboden werd. Doch dit nieuwe is in 1849 ook verworpen. Eene gedeeltelijke herziening kwam toen voorloopig tot stand; doch opdat ook deze in 1850 niet op nie iw zou verworpen worden , nam men de toevlugt tot eene buitengewone Synode, uit dezelfde personen bestaande; die, in het voorjaar van 1850 deze herziening aannamen. In de gewone Synode van 185 > werden daarop twee nieuwe reglementen op het bestuur en beheer ter hand genomen. Dezen, door de Algemeene 'Synodale Commissie opgesteld, werden door de Synode in 1850 weder zeer gewijzigd, kunnen in 1851 weder veel worden veranderd, en zonder de kruk eener buitengewone Synode ter hulp te nemen, nog vele jaren aan een worden herzien, gewijzigd, verworpen hernieuwd.

vDe reden van dit niet afdoen is gelogen in twee he| alingen: de eerste, dat de Synode elk jaar voor verre weg het grootste deel uit geheel andere personen bestaat, die weder andere inzigten hebben, dan die van het vorige jaar; de tweede, dat de reglementen niet worden ingevoerd, na de stemmen der Provinciale Kerkbesturen te hebben geteld, maar na de consideratiën van hen te hebben ingewonnen. Deze consideratiën geven dikwijls mede aanleiding tot geheele verandering "van een reglement , hetwelk nu voor de tweede, derde, vierde maal, telkens weder aan die Provinciale Kerkbesturen moet worden toegezonden. Het tegenwoordig aanhangig reglement op het bestuur voorziet daarin, wat dit ééne reglement betreft,' door de slotbepaling, dat het niet veranderd kan worden dan met toestemming van twee derde der Provinciale Kerkbesturen. Maar het voorziet daarin niet wat betreft de andere reglementen. Want artikel 66

Sluiten