Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlangt op de vaststelling of verandering der reglementen de consideratiën der Provinciale Keikbesturen , na wier toestemming van beginselen en hoofdzaken de Synode punten van ondergeschikt belang naar eigen oordeel zal kunnen vaststellen. Wij vreezen, dat het moeijelijk zal uittemaken zijn, wat punten van ondergeschikt belang zijn , en verlangen ook hier na de consideratiën eene stemming, opdat niet voor de tweede, derde en vierde maal dezelfde reglementen worden toegezonden aan de Provinciale Kerkbesturen, zonder lot vaststelling te kunnen geraken. De Commissie meent, dat de Synode tot beter en-spoediger afdoening van zaken zou komen, door artikel 66 b. v. dus' te lezen : -

.,„De Synode arresteert de reglementen, welke voor de geheele Hervormde Kerk verbindende zijn.

„„Elk reglement wordt, na door de Synode voorloopig te zijn aangenomen, gezonden aan de Provinciale Kerkbesturen, om er hunne consideratiën op in te winnen.

„„Van deze consideratiën neemt de Synode in een volgend jaar kennis, ten einde in het voorloopig aangenomen reglement die veranderingen te brengen, welke zij nuttig zal oordeelen.

„„Hierna wordt het reglement andermaal aan de Provinciale Kerkbesturen gezonden, om er hunne stem over uit te brengen.

„„Wanneer de volstrekte meerderheid of twee derde der Provinciaal Kerkbesturen zich voor het aannemen van het reglement verklaart, wordt het als finaal aangenomen , door de Synode Commissie uitgevaardigd.

„„Met veranderingen in bestaande reglementen wordt evenzoo gehandeld.*.

Alzoo de Synodale Commissie van 1851. Is nu door haar niet juist geheel buitengesloten het eenige, wat de Synode van 1870 heeft willen bestendigen? En keert deze

Sluiten