Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den Heer Buyk eene aanmerking wordt gemaakt op eene vertaling, die voorkomt in Dr. K's geschriften en die alzoo luidt: »opdat wij Gode vruchten gedragenhebtben," in plaats van de gewone vertaling: »opdat wij »Gode vruchten dragen zouden ," zoo zij aan ZEd. gezegd, dat er in het grieksch alzoo letterlijk staat geschreven, namelijk: «vruchten gedragen hebben," en dat juist in deze wijze des apostels zich uit te drukken eene bijzondere kracht ligt, die niet gelegen is in de gewone vertaling. Door dit hebben wordt, om daarmede uil te drukken, dat iedere toevalligheid is uitgesloten, datgeen, wat nog in de toekomst ligt, reeds als daadzaak vastgesteld. Waar wij des Heeren zijn, zijn wij erfgenamen van de beloftenisse des levens en des zegens in den Gezalfden , de vrucht kan niet ontbreken; zij is er en zij komt er; Gods verlossingswerk is een volkomen werk. De Heer Buyk gaat nu verder voort en zegt: »Die hooggeleerde Heer" (Dr. K. namelijk) schaamt «zich niet om met eene machtspreuk te verklaren, dat «de Heiligmaking, die behoort tot de leer der dankbaarsheid, blijkens het derde stuk van onzen Heidelb. Cate«chismus blinkende zonde is." ZWEw. zegt: tuit dootden opgewekt" en wij zeggen: «uit den dooden opge»wekt." Paulus zegt: «opdat wij Gode vruchten dragen tzouden." en Kohlbrügge zegt: «opdat wij Gode vruchten 51 gedragen hebben. Welk eene verdraaijing en verwrinDging van Gods Woord." Tot zoo ver de Heer Buyk.

Wat betreft de beschuldiging aangaande eene verwerping van de leer der Heiligmaking, zoo zullen wij aanstonds zien, of dezelve rechtvaardig is, maar in betrekking tot de aanmerkingen op de vertaling van enkele schriftuurplaatsen moeten wij het volgende antwoorden: Dr. K. vertaalt tuit dooden opgewekt" en zoo staat er ook lel-

Sluiten