Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet hoereren, alzoo zich niet overgeven aan dronkenschap, alzoo geen valsch getuigenis tegen den naaste spreken, alzoo geen vuil gewin zoeken enz.) »zich verootmoedigen «over hunne onvolmaaktheid aan de wet, en toch is hun wandel en werk recht."

Deze taal, hoe krachtig logenstraft zij de beweringen van den Heer Buyk en zijne kerkelijke goedkeurders!

Verder zegt Dr. K. op bladz. 165 van hetzelfde boek in antwoord op de vraag: »Wat hebben wij over het «algemeen omtrent het houden van Gods geboden vast te «stellen?" — »Dat wij daartoe geheel onbekwaam zijn; dat «zulks echter niet aan de geboden, maar aan ons ligt. De «Wet is heilig, zij moet niet alleen naar deletter, maar maar den Geest gehouden worden: wij daarentegen zijn «vleeschelijk", (versta dit ten opzichte van de Wet) »ver«kocht onder de zonde. Dit moet bij ons vaststaan, »dat wij volstrekt in overeenstemming met de Wet »moeien zijn, en juist daarom hebben wij ons aan Christus, «hebben wij ons aan Zijne genade vast te houden, en »zoo zullen wij door Zijnen Geest, naar Zijne belofte, «wandelen aan Zijne hand en naar Zijnen raad in eene

• door Hem vervulde Wet, zóó dat wij daarbij zondaars

• blijven en alleen roemen Zijne heiligmaking. Vergel. -Rom VIII: 3 en 4; Jerem. XXXI: 33 en 34; Ezech. «XXXVI: 25—27; Hosea XIII : 9; Ps. XXXII: 8; 1 Petr. »[: 2; 2 Petr. 1: 4."

Uit dit alles blijkt overvloedig en duidelijk, watDr. K. aangaande de Heiligmaking leert en wij vragen is deze leer niet volkomen in overeenstemming 1° met onzen Heidelberger Catechismus, die op de 91e vraag: »Maar wat «zijn goede werken?" antwoordt: »Mleen die uit waar «geloof, naar de Wet Gods Hem ter eere geschieden, «en niet die op ons goeddunken of menschen inzettingen »gegrond zijn" en 2° met Artikel 24 onzer Nederl. Geloofs-

Sluiten