Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»dige roeping en daarmede verbondene bekeering, of «wedergeboorte of levendigmaking of vernieuwing naar «Christus evenbeeld, voor het minst en 't meest; de «krachtdadige toepassing van alle heilsbeloften, het geloo«vig aannemen van de personele vrije rechtvaardigmaking, «en de dagelijksche vernieuwing; het vervuld worden met «vruchten der gerechtigheid, die door Jesus Christus zijn; «het wandelen in alle Gode welbehagelljke of goede wer«ken; in het kort, het geheele geestelijke leven in deszelfs «aanvang en voortgang, het overzetten in de beide deelen «des genadeverbonds; de vergeving van onze zonden en «zondigen aard en, dat de Heere zelf het op zich geno«men heeft ons te heiligen; de vervulling van alle.be«hoeften van den geestelijken mensch in omvang en «strekking."

90. Vr. «Wat meent de Apostel onder heiligmaking, «Hebr. XII vs. 14?" (Wie onbevooroordeeld de uitlegging dezer plaats, door de Hervormers gegeven, nagaat, ziet het hemelbreed verschil tusschen de uitlegging van dien tijd en van den tateren).

Antw. «De heiligmaking in het bloed en door den «Geest Christi."

91. Yr. «Is er nog eene heiligmaking in eenen ande«ren zin?"

Antw. «Ja, volgens Rom. XII 'vs. 1; 1 Thess. IV vs. «3 en Rom. VI vs. 12 en 19; deze komt uit de eerste «voort in lijdzaamheid, als wij de eerste najagen."

92. Vr. «Wordt ons heiligheid ingestort bij dè vrije «rechtvaardigmaking ?"

Antw. «Volstrekt niet. God rechtvaardigt als Rechter «den goddeloozen, op grond van Christi genoegdoening, «gerechtigheid en heiligheid, alleen uit geloove, zonder «werken der wet."

93. Vr. «Hoe komt men dan aan goede werken?"

Sluiten