Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kohlbrüggiaanschen grond" of »geest" noemen, tegen iets anders strijden dan tegen onze beproefde gereforleerde leer, en 3° dat de beschuldigingen door den leer Buyk en zijne kerkelijke goedkeurders tegen Dr. K. Qgebracht, als zoude ZEW. Zeer Gel Gods Woord verIraaijen en verwringen, valsche beschuldigingen zijn.

Verder mag men veilig hiervan overtuigd zijn, dat wij liet tot antinomianen behoeven gemaakt te worden, nëen, n ons allen steekt het antinomianismus, dat wil zeggen, le verachting van Gods heilige Wet, diep, nadat wij ons rolgens Art. 14 onzer Nederl. Geloofsbelijdenis «willens ,der zonde hebben onderworpen en dien ten gevolge aan , den dood en de vervloeking." Wij achten Gods heilige Wet niet, wij hebben geen besef van hare heiligheid en laarom ook geen besef van onzen diepen val. Zoo wij au iemand, die heeft leeren beven voor Gods Wet, alzoo hooren spreken: »ik acht de Wet hoog, ik verzwijg geen .tittel derzelve tegen mij, ik laat haar in haar geheel tegen .mij staan; ik zink voor haar weg. Ik erken bij haar .licht, dat ik geen bepaald denkbeeld meer heb van het . goede en dat juist mijne aanmatiging wat goeds te kunnen .doen mijne grootste zonde is; ik weet het bijdeHei•ligheid der Wet, dat juist dit streven, dit trachten, .dit loopen, der Wet tegen is, wijl juist dit alles eene .verloochening is der gerechtigheid en Heiligheid Gods, .dat Hij alléén Heilig is, eene verloochening der waar»heid van dit Woord Gods: ten dage dat gij daarvan .eet zult gij den dood sterven; en daarom houd ik mij .aan mijnen Christus; met Hem gaat alles wel; met Hem .wandelen wij in de door God voorbereide goede wer.ken, en zijn wij vervuld met gerechtigheidsvruchten."

• Zoo wij," zeiden wij zoo even, .iemand alzoo hooren

• spreken", dan beginnen wij zulk eenen vooreenenan-

tinomiaan uit te maken, wijl juist wij niet verstaan, dat

at

Sluiten