Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Wet heilig is en hoe zij heilig is, nietverstaan.dat God alleen God is, dat Hij alléén scheppen kan en niet wij, niet verstaan, dat wij hooi en stoppelen zijn, dat de bloem is afgevallen, dat ons rijk en onze heerlijkheid uit en voorbij zijn. Wij kunnen ons daar geen begrip maken van een onderhouden en wandelen in Gods geboden in vrijheid en liefde; wij kunnen daar niet beseffen de macht des Heiligen Geestes om verdoemelijke en totaal ongeschikte schepselen nogtans te leiden in het spoor der gerechtigheid om des Naams des Heeren wil en overeenkomstig de beloftenissen van het eeuwig genadeverbond.

Tot onze groote verbazing hebben wij voorts op bladz. 5 van het geschriftje van den Heer Buyk het volgende gelezen: »de Heer is ontvangen uit het vleesch en bloed 5>der maagd Maria." In de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof staat: »die ontvangen

• is van den H. Geest, en geboren uit de maagd Maria en de Heidelb. Catechismus verklaart dit in het antwoord op de 35e vraagaldus: «Dat de eeuwige Zone Gods, «die waarachtig en eeuwig God is en blijft, eene ware

• menschelijke natuur uit het vleesch en bloed der maagd «Maria door de werking des H. Geestes, aangenomen heeft, «opdat Hij ook het ware zaad van David zij, zijnen broe»deren in alles gelijk, uitgenomen de zonde." Ontvangen worden en geboren worden zijn twee verschillende begrippen; de Heer Buyk schijnt hieromtrent zeer onklare denkbeelden te hebben en men moet zich waarlijk verwonderen, dat aan zulke ongerijmdheden en grove dwalingen door de Christelijk Geref. Gemeente het zegel der goedkeuring werd gehecht.

Voorts hebben de Heer Buyk en zijne kerkelijke goedkeurders zich zeer geërgerd aan de uitdrukking: «in vleesch gekomen:' Wij moeten hun verzekeren, dat zulks

Sluiten