Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•die aan des Heeren tafel nadert, een iegelijk voor zich

• zeiven, wie hij ook zijn moge, de roemende, de ver»trouwende, de verzekerde, de dankbare, de geruste en

• vergenoegde, zoowel als ieder ander. Een iegelijk zie

• niet op anderen, maar op zich zeiven, bedenke het

• bovengenoemde bij zich zeiven." —■ Verder zegt Dr. K. op Bladz. 9 van zijne uitgave van den Heidelb Catech. in antwoord op de vraag: Wat maakt u bedroefd, als gij God vreest? »De zonde maakt mij bedroefd; ik word

• bedroefd, omdat ik zoo verkeerd van hart en verdraaid

• van zin ben. Ik wil de straf, die ik verdiend heb, wel

• dragen, als God maar mijn God, en mij genadig is, en

• ik verlang naar dezen troost, niet om de zonde te die»nen, maar opdat ik van harte, van mijne banden bert vrijd, mijnen God en Heiland diene."

Volgen nu de Brillisten. Deze verloren den uitwendigen, historischen en persoonlijken Christus (Christus voor ons) zeer uit het oog en stelden de openbaring in de natuur (het inwendig licht in den mensch) hoven de uitwendige openbaring in de H. Schrift. — Wij vragen, in welke geschriften van Dr. K. leest men zulke ketterijen? Men wijze ons, zoo men kan, al is het slechts ééne enkele bladzijde aan, waar iets dergelijks door Dr. K. geleerd wordt. Tot zóólang men ons hieromtrent zwart op wit kan toonen, ontzeggen wij den Heer Buyk en zijne kerkelijke goedkeurders ten eenenmale het recht om degenen, die gelooven, dat Dr. K. als een getrouw getuige God's Woord verkondigt, op ééne lijn met zulke kettersche secten te plaatsen.

Nu vinden wij door den Heer Buyk nog gewag gemaakt van de David Joristen. Deze loochenden de H. Drieeenheid. — Dr. K. daarentegen handhaaft in verband met vraag en antwoord 25 de leer der H. Drieëenheid door vele plaatsen uit het 0. en N Verbond op het krachtigst

Sluiten