Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevonden worden, als. de Zoon des Menschen komt op de wolken des Hemels! — Vergeefs zal hij echter zoeken naar voorbeelden van een kwaad uiteinde dergenen, die hij lastert. — Hebben wij ons overigens te verwonderen, dat er in deze tegenwoordige wereld allerlei laster wordt uitgesproken tegen de getuigen en belijders der ware waarheid? Neen! geenszins; zulks is immer het geval geweest en zal ook wel zoo blijven; men leze Gods Woord en zie welke de ervaring van Zijne heiligen is geweest. I Gor. IV vs. 9b. »Want wij zijn een schouw»spel geworden der wereld, en den engelen en den «menschen." vs. 12b. «Wij worden gescholden, en wij •zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen." vs. 13. »»Wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller «afschrapsel tot nu toe." 2 Cor. VI vs. 8. «Door eer en «oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als ver»leiders en nogtans waarachtigen."

Toen de Heere Jesus in het graf was gelegd, werd Hij, onze Koning, door de Overpriesters en Farizeën , alzoo door de vroomsten in den lande, voor eenen, «Verleider" gescholden. De discipel nu is niet meerder dan zijn Heer, Die in de dagen Zijns vleesches gezegd heeft: »zoo dit aan het groene hout is geschied, wat zal aan »het dorre geschieden!" Maar wat nood!

Al ligt de waarheid in het graf, Al wat haar drukt, dat moet er af.

Er staat geschreven: «zalig zijn zij, die niet gezien »en nogtans zullen geloofd hebben," en wederom, er " staat geschreven:

»Gij zult geen valsch getuigenis »spreken tegen uwen naaste"

Sluiten