Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aram. pbo , Syr. , pa., Arab. rf', laat-Hebr. ?tM . Voor voorbeelden uit nog andere talen zie Vendryes. Langage, p. 242. — Op grond van dit overvloedige materiaal kan men dus constateeren, dat er in de voorstelling der menschen vrij algemeen tusschen vallen en gebeuren aan den eenen, en opstijgen en verdwijnen aan den anderen kant een nauwe connectie bestaat. Of hier de analogie met eenig natuurverschijnsel (wolk, nevel, damp; vgl. ]ivn nbvi ) in het spel is, en zoo niet, wat dan anders de psychologische verklaring van dit in het oog vallende taalgebruik is, kan ik niet uitmaken. Maar in elk geval lijkt het niet geraden om, zooals men in het geval !Wf* <Tn meestal gedaan heeft, dezen klaarblijkelijken samenhang door het aannemen van verschillende stammen te verduisteren. Het geval is ongetwijfeld waard nader bestudeerd te worden.

Niet heel doorzichtig is de Hebr. stam pD met zijn derivata ( po - rU30 „verzorger, -ster", rïU30D ny , „voorraad" pDÖ,„arm":l). TU30nponn „gewoon zijn" (?), laat-Hebr. ruaj „gevaar" (vgl. pB> Pred. 10.9). Gesenius neemt niet minder dan drie verschillende stammen aan. Waarschijnlijk zal men in elk geval aan méér dan één wortel moeten denken. Maar dat de twee laatstgenoemde nauw bij elkaar behooren, schijnt mij volkomen zeker op grond van het feit, dat probeeren, ervaren, gewoon zijn, wagen, riskeeren, gevaar hopen, semasiologisch ten nauwste met elkander samenhangen. Vgl. experi-or {neigdr-o/iai), peritus — periculum (eigenlijk „proef" dan „gevaar"), Ned. er-i>aren-oei>aar. De plaats Nu. 22, 30; TU3Dn ponn beteekent dus öf: „Heb ik het ooit gewaagd" öf: „Ben ik gewoon geweest". Of dan verder p'D eigenlijk de peritus is, en wij hier een soortgelijke beteekenisontwikkeling voor ons hebben als in plegen (= „gewoon zijn"), Dui. p\legen — verplegen = „verzorgen' (nUDDÖ ) mag hier als een mogelijkheid geopperd worden, lijkt mij echter op grond van het beschikbare materiaal moeilijk met zekerheid uit te maken.

1) Babyl. muskênu „burgerman"

Sluiten