Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt dan om nog een ouderling te benoemen te Gelselaar en een diaken te Geesteren en één in Lochem. Na stemming wordt Reint Breuker tot ouderling gekozen en tot diakenen Jan Meengs te Geesteren en G. J. Henselaar te Lochem.

Jan Meengs wordt aangesteld als catechiseermeester.

De kerkelijke samenkomsten worden op drie afzonderlijke plaatsen gehouden; in Geesteren bi] Meengs, in Gelselaar bij Witman, in Lochem bij Hoffman. 's Zondags en 's Woensdagsavonds.

25 Nov. 1839 blijkt het, dat Reint Breuker bezwaren heeft om het ouderlingschap te aanvaarden. In de notulen der kerkvergaderingen staat niet, welke de redenen waren, maar uit de notulen der classis Varsseveld valt op te maken dat Breukers vrouw zich niet bij de gemeente had gevoegd en dat Breuker daarom niet als ouderling wenscht op te treden.50)

De kerkvergadering acht de bezwaren van Breuker niet gegrond en geeft de zaak nu aan de classis, toen nog classis Apeldoorn.B1) Deze classis heeft de bezwaren niet gedeeld. Maar het duurt nog tot 1843 voor R. Breuker als ouderling wordt geëxamineerd52), misschien pas toen zijn vrouw later wel bij de gemeente kwam. 53)

Al vrij spoedig komt de zaak van een predikant ter sprake. Niet dat onze gemeente daar zelfstandig over kan beslissen. Daartoe is ze van te kleine krachtl Maar de classis Apeldoorn besluit den 27 Dec. 1839 een predikant te beroepen op f 550.— per jaar.M)

Daarvan zou de gemeente Apeldoorn f 250.— opbrengen met de woning, Beekbergen f 100.—, Twello en Voorst ieder f 70.— en Geesteren f 60.—.

Behalve dat onze kerk deze verplichting van f 60.— op zich moest nemen, moesten de gemeenteleden den predikant halen en brengen met paard en rijtuig. Dit wordt door de broeders op hun vergadering van 3 Jan. 1840 onmogelijk geacht. De afstand naar Apeldoorn, is te ver — ongeveer 40 K.M. De contributie wordt te zwaar geacht.

Daarom wordt op diezelfde vergadering besloten om niet mee te gaan met het besluit der classis Apeldoorn en zich te wenden tot de kerk van Rijssen.

In Rijssen woont namelijk sinds korten tijd 55) een zekere Ds K. Wildeboer. Dit is een bizonder man. Eerst is hij oefenaar in

«») Not cl. Varsseveld 26 Jan. 1843 Art. 10.

51) Daarbij behoorde Geesteren tot Dec. 1842. Toen werd (op 14 Dec.) de eerste Ha"'"'" vergadering der Cl. Varsseveld gehouden, waarbij Geesteren zich aansloot. (Hoffman was toen scriba.)

52) Op de Cl. Verg. van 10 Juni 1843.

M) Not Kerkverg. 28 Nov. 1842 Art IX „vroeger bestaan hebbende bezwaren betrekkelijk zijne Vrouw en kinderen waren nu geheel weggenomen."

54) De reeds genoemde Ds P. de Wit.

55) Waarschijnlijk vanaf begin 1839.

Sluiten