Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo vertrekt deze man met zijn bizondere gaven naar het Noorden. Een jaar later in Juli 1842 gaat zijn reis ver naar het Westen, naar Zuid-Beyerland in Z.-Holland.

Op den 17den Sept. 1842 is hij echter reeds gestorven.

Kort maar zegenrijk was zijn ambtelijke loopbaan. Een man die naast Ds Brummelkamp met eere wordt genoemd.66)

We keeren terug tot de gemeente.

Het is te begrijpen, dat men teleurgesteld over het vertrek van Ds Wildeboer eerst besluit niet daaelijk weer te beroepen.67) Toch komt men reeds spoedig op het besluit terug. Want de pastorie te Lochem is gebouwd en staat nu leeg. Wat moet er nu gebeuren? De gemeente Varsseveld, op wier steun is gerekend, helpt niet mee aan het betalen van de rente van de f 1200.—. Er blijven slechts over: Winterswijk en Lochem—Geesteren—Gelselaar. Daarvan gaat Winterswijk zich ook onttrekken. En we krijgen de indruk, dat ook de broeders te Geesteren en Gelselaar slechts onder zuchten hun aandeel betalen.

De pastorie-zaak wordt een moeilijke, maar ook een verdrietige quaestiè.

Het moet een man als Hoffman zeer veel moeite hebben gekost om in deze zaak eenig licht te krijgen. Wel doet hij erg zijn best. Financieel is hij er ten nauwste bij betrokkenl De eerste vergaderingen van de Classis Varsseveld moeten veel aandacht besteden aan Lochem. Hoffman vraagt telkens advies, vraagt om collecten van Aalten, Varsseveld en Winterswijk, rente wordt slechts betaald onder protest, 6S) de geldschieter wordt vermaand als hij een som van f 1000.— gerechtelijk „los zegt"69) en zoo meer. Het wordt meer en meer een ingewikkelde geschiedenis, waaronder de broeders te Lochem vooral hebben gezucht.

In den loop van het jaar 1842 schijnt er een oplossing te komen. Want den eersten Juni van dat jaar wordt met algemeene stemmen besloten niemand minder dan Ds A. Brummelkamp, toen te Schiedam, te beroepen. De uitvoerige beroepsbrief staat opgenomen in de notulen. 70) Uitdrukkelijk wordt daarin gezegd aan het slot: „Een geschikte woning staat er voor u Eerw. alhier gereed met onderscheidene vertrekken en eene tuin, en kunt U Eerw. die reeds zeer spoedig betrekken."

Van het tractement is niets te vinden I Vonden de broeders soms het huis belangrijker dan het tractement? — Duidelijk ls

66) Zoo J. Meengs in zijn brief: „inzonderheid onder de dienst van Ds Wildeboer zijn er velen gewonnen en gebouwd waarvan velen nu reeds juichen voor den troon.

87) Not kerkverg. 11 Oct. 1841, Art 5.

68) Not Cl. Varsseveld 14 Dec. 1842 Art. 7: „Doch was het oordeel „der Vergadering eenparig het van de zijde van het lid der gemeente „te Lochem J. D. Bokhorst onbillijk was Intrest te vorderen, en hem „alvorens dit geld ter hand te stellen, eerst te vermanen."

69) Not Cl. Verg. 13 Dec. 1843 Art. 4: „strijdig met 1 Cor. 6 : 1." Durft iemand van uHeden, die eene zaak heeft tegen een ander te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?

™) Not. 1 Juni 1842.

Sluiten