Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tegen Christelijk gedrag en wandel."10*)

Een vraag waarover meermalen gehandeld is betreft het belijdenis doen. „Of een onergerlijk leven en uitwendige belijdenis voldoende is. Of er onderscheid gemaakt moet worden tusschen de kinderen der gemeente en zij die van buiten willen overkomen", enz. Dan blijkt de leiding van Meengs, die nadrukkelijk uitspreekt, dat de doopleden aangenomen mochten worden als kinderen des Verbonds.los).

Ook wordt gehandeld over de toegelatenen tot het H. Avondmaal. Het was namelijk geoorloofd geacht om niet-leden der kerk toe te laten tot den Disch des Verbonds. Ds Evers was daarmee destijds reeds op de Classis gekomen. Toen was de meening der broeders op de Classicale Vergadering verdeeld.104)

Langzamerhand komt hierin, ook onder leiding van Meengs, verandering. In 1861 wordt uitgesproken, dat de Kerkeraad onvermoeide pogingen aanwendt om deze zaak op te lossen. Al wordt nog geen besliste uitspraak gedaan, er wordt dan toch sterke nadruk gelegd op de verplichting der Avondmaalgangers zich bij de gemeente aan te sluiten.10B)

In den kerkeraad komt in de loop der jaren eenige wisseling. Derk Meengs sterft in 1856. Reeds vroeger is Reint Breuker gestorven, in 1847. In zijn plaats was gekozen Teunls Welmers.106)

Jan Meengs was niet sterk. Dikwijls klaagt hij over de moeilijke volbrenging van zijn ambtelijke werkzaamheden. Vandaar dat 24 Sept. 1856 voor Gelselaar nog een ouderling wordt benoemd: Jan Welmers, zoon van Arend Jan Welmers, die vele jaren lang tot 23 Jan. 1908, dus ruim 51 jaar, ouderling is geweest. Hij geeft voortaan de catechisaties te Gelselaar.

In Dec. 1858 biedt Meengs namens de geheele kerkeraad ontslag aanl Volgens de notulen om de volgende reden: „in den „beginne toen de gemeente gekozen had, hadden het maar een „man of wat geweest, toen hadden zij moeten kiezen; maar nu „was de gemeente aangegroeid en er waren van buiten wat bij „gekomen, alzoo dat zij nu een geheele schare10T) uitmaakten en „om dat zij nu niet wisten of de gemeente haar begeerde of niet."

De gemeente kiest dan in vrije stemming en de uitslag der verkiezing is dat Jan Meengs en Jan Welmers als ouderling en W. Kulsdom als diaken herkozen worden, terwijl J. H. Kolkman en G. Esselink daarbij als diakenen gekozen worden.

Zoo doet Jan Harmen Kolkman uit Gelselaar op 26-jarigen leeftijd108) intrede in den kerkeraad. Hij zal daar naast zijn jonge *<*) Bekend is Kolkmans liefde voor zang en muziek. Hij heeft ook zeer geijverd voor een orgel in de kerk, dat in 1903 aangekocht is. Daarvoor werd het kerkgezang ongeveer dertig jaar geleid door den officieelen voorzanger B. Peterkamp.

103) Duidelijk is overigens de kwestie niet genotuleerd De zaak was den scriba waarschijnlijk niet helder.

104) Een bepaald advies werd niet meegegeven.

105) Het is in den geest der Achterhoek geen bindende besluiten te nemen en formeele regelingen worden niet noodzakelijk geacht.

loe) Hij is geëxamineerd op de Classicale Verg. 21 Juli 1847. 107) Toch nog altijd geen 100 zielen! ios) Geb. 1834.

Sluiten