Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na het vertrek van den ouden predikant wordt de zaak van kerk- en pastoriebouw met kracht aangevat. Dan blijkt wel, hoe de gemeente in uiterlijke, maar ook innerlijke groei is toegenomen. Terwijl nog een vijftiental jaren te voren gezucht werd over elke verbetering van tractement of kerk of pastorie, komt er nu binnen korten tijd een nieuwe kerk en een nieuwe pastorie.

De Heere gaf milde harten.

Uit de kring der gemeente was vanaf Nov. 1883 tot Sept. 1885 een som van f 5808.61 bijeengebracht.129) De bouw heeft f 7030.96 gekost. Het niet ingezamelde bedrag is uit de kerkekas bijbetaald f 1222.35. De schuld op de oude kerk van f 1000.—, geleend door G. J. te Raa werd later aan de kerk geschonken in deze vorm: f 500.— aan onze kerk en f 500.— aan de geïnstitueerde gemeente van Neede. Tengevolge daarvan moest door onze kerk f 500.— aan de kerk van Neede worden uitbetaald.

Het stond bij de broeders en zusters in 1883/85 als een paal boven water: een kleine kerk kan geen groote schulden dragen; het ideaal is: heelemaal geen schuldl Ook na dien tijd ls dit bij alle verbetering van kerk en pastorie gehandhaafd.

In de dagen van de bouw der nieuwe kerk worden de diensten gehouden in Geesteren bij „Wissink" of „Rosbach", in Gelselaar bij „Witman".

Met een predikatie van Ds Bulens van Varsseveld wordt het kerkgebouw in gebruik genomen (Dec. 1884). Tot groote blijdschap der gemeente. Want zooals zoo vaak gebeurt, ook deze kerkbouw had verdrietelijkheden gebracht en onrust en verwarring was er uit voort gekomen.

Zeker heeft de schare van kerkgangers op dien gedenkwaardigen dag ingestemd met het woord.dat de bejaarde prediker van Varsseveld als een vader zijn kinderen heeft voorgehouden: „O God, wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden Uws tempels."

Een nieuw tijdperk breekt er dan voor de gemeente aan. Het is aan alle dingen te bemerken. Er is een nieuwe kerk en een nieuwe pastorie. Dan wordt een jonge candidaat beroepen: A. den Hartogh. Deze vijfde predikant in Geesterens kerk doet zijn intrede den 13 Dec. 1885 op 23-jarigen leeftijd, nadat hij bevestigd is door zijn leermeester en vaderlijken vriend Prof. D. K. Wielenga.

Door de goede zorgen van dezen predikant wordt nu het schrijven der notulen hervat. Sinds dien tijd is deze bezigheid niet gestaakt, maar nauwkeurig en zorgvuldig bijgehouden.

Als vanzelf denken we dan aan onzen ouden broeder, die jarenlang, vanaf 1894 tot 1935, scriba onzer kerk is geweest: broeder A. J. Negberink.

129) Aangezien de notulen uit dien tijd ontbreken, meende ik dat dit bedrag geheel uit vrijwillige bijdragen bestond Latere onderzoekingen en mededeelingen leerden me echter dat daarin f 1200.— begrepen is, die door verschillende broeders is geleend om daarvoor .eigen zitplaatsen te ontvangen. Dit „zitplaatsenrecht" is in Febr. 1886 reeds afgekocht doordat de kerkeraad f 800.— leende en f 400.— uit de kerkekas betaalde. De f 800.— zijn vrij spoedig afgelost (in 1902 en 1904).

Sluiten