Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE 1.

Toestemming voor bestaan van een Christelijke Afgescheidene Gemeente. 1841.

De Minister van Staat, belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde Kerk, enz.

Ontvangen hebbende Zijner Majesteits besluit van den 21 January 1.1. No 146, waarbij overeenkomstig derzelfs voordragt van den 9 November bevorens No 8, aan J. G. H. Hoffman Mz. c.s. inwoners van Lochem en Geesteren, wordt verleend, de voor dezelve verzochte toelating en mitsdien vergund het bestaan binnen Lochem en Geesteren, eener Christelijke afgescheidene gemeente, bestuurd volgens de bepalingen van het reglement bij het besluit geannexeerd.

Heeft goedgevonden

1". Voornoemd besluit en het geannexeerde reglement kopyelijk te brengen ter kennis van de adressanten,

2°. Kopy van het besluit en afschrift dezer te zenden bij gewonen brief ten geleide aan den heer Gouverneur van Gelderland.

Wijders gelijk kopy besluit en afschrift dezer aan de Algemeene Hervormde Synodale commissie, aan het Provinciaal Kerkbestuur van "Gelderland, en aan het Classicaal bestuur van Zutphen, tot informatie respectievelijk.

's-Gravenhage, den 30 January 1841.

De Minister van Staat voornd.

PALLANDT v. KEPPEL.

Aan J. G. H. Hoffman cs. te

Lochem en Geesteren.

BIJLAGE X

Toestemming voor stichting kerkgebouw op de Huurne. 1844.

De Minister voor de zaken der Hervormde Eeredienst enz.

Ontvangen hebbende Zijner Majesteits besluit van den 5 dezer No 124, op een adres van Derk Meengs en Reint Breuken, ouderlingen der Christelijke Afgescheidene gemeente te Geesieren, waarbij aan de voornoemde gemeente wordt vergund, om in plaats van het bij Zijner Majesteit besluit van den 21 January 1841 No 146, aangewezen lokaal te Geesteren, hare openbare Eeredienst uit te oefenen in het door haar te stichten Kerkgebouw aan de noordzijde van het dorp Geesteren op de Huurne (perceel * No 294 van Sectie H) tot welke Stichting tevens de vereischte magtiging wordt verleend;

Geeft bi] afschrift dezer te zenden bij gewonen brief ten ge-

Sluiten