Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koste van het gezin of ten koste van de gezondheid of ten koste van het heil der ziel.

De geloovigen zijn zich echter hun geestelijke onmacht bewust. Wij lijden, neen, niet aan verval van krachten, maar dan toch aan een chronisch tekort aan geestelijke kracht. Wij moeten bekennen te zijn zwak van moed en klein van krachten.

Zalig te mogen weten, dat Gods kracht in onze menschelijke zwakheid wordt volbracht. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. De God aller genade kan en wil en zal u steunen en stutten, stevigen en sterken.

Hij schenkt waarlijk krachtsvermeerdering en krachtsvernieuwing. Daartoe gaf Hij ons de middelen der genade: Zijn heilig Woord en Zijn heilig Sacrament. Worden die door ons geloovig en getrouw gebruikt, dan ontvangen wij daarin sterkende genade. God geeft Zijn gunstvolk moed en krachten!

Het stemt tot dankbaarheid, gemeente, dat gij in deze 9 jaren steeds in grooten getale en zelfs in toenemende mate kwaamt onder de Bediening des Woords en dat ook het Avondmaalsbezoek een niet onbelangrijke stijging onderging. Dit zijn verblijdende teekenen, waarvoor Gode de eer zij toegebracht. Blijft volharden in een heilbegeerig komen onder de prediking en in het geloovig gebruiken van brood en beker I

Dan zal de Heere die middelen ook zegenen, zoodat gij een geestelijke en zedelijke kracht gaat ontwikkelen, die de wereld zonder God verbaasd doet staan en met jalousie vervult. Dan ontvangt gij kracht om te strijden tegen de zonde en in dien strijd zult gij meer dan overwinnaars zijn. Dan krijgt gij kracht om tot Gods eer te leven. Kracht ook om te lijden. En, als eenmaal uw laatste ure komt, kracht om te sterven. Met die kracht wil de Heere u aangorden en toerusten. Hij zal dit blijven doen. Want de God aller genade zal u versterken.

Hij zal u, tenslotte, ook fundeeren. Het onbeweeglijk fundament, waarop wij staan en waarop God ons gesteld heeft, is Jezus Christus, Zijn eeniggeboren Zoon, onze Heiland en Zaligmaker. Hij is de eeuwige grondslag, op Wien God Zijn gemeente heeft gebouwd. „Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus" (Col. 3:11).

Jezus Christus is het fundament van het Godsgebouw. Op Hem alleen willen wij bouwen. Want dit was van heel mijn prediking en van iedere predikatie de kern en hoofdinhoud: Jezus Christus en Dien gekruist ; Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Thans ga ik u verlaten. Straks zal een ander mijn plaats innemen. „Indien iemand u een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt" (Gal. 1:9). Predik ik nu de menschen of God ? De Kerk des Heeren is niet gegrondvest op een menschenkind, dat een leemen hut bewoont en welks grondslagen zijn in het stof, doch op Gods eigen Zoon als op een onwankelbaren, onomstootelijken Rotssteen.

Daarom dragen allen, die in Christus met God zijn verzoend, in hun hart een wondervolle rust te midden van de onrust allerwege.

Laat dan de stormwinden maar waaien. Laat ook de waterstroomen losbreken. Laten de slagregens maar nederstorten. Laten zij, o, zooveel wegspoelen, dat niet vaststond, omdat het op los zand, in plaats van op Christus gebouwd was. Het huis der Gemeente zal rustig blijven staan zelfs in den grooten storm des oordeels.

Christus houdt Zijn Kerk in stand. De felle aanvallen der vijanden

Sluiten