Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dezelfde toewijding de stoffelijke zaken der gemeente behartigen. De Heere make uw taak steeds omvangrijker en toch steeds lichter, omdat Hij de harten der gemeenteleden wil neigen Hem van haar goederen te dienen.

De gevoelvolle en menigmaal zoo uitnemend bij de predikatie aansluitende wijze, waarop de broeders Organisten het gezang der gemeente als belangrijk onderdeel van den eeredienst tot zijn recht deden komen, houd ik in dankbare herinnering.

Voor de nauwgezetheid en hulpvaardigheid bij de vervulling van zijn taak, zij onzen trouwen koster gaarne een eeresaluut gebracht.

De aanwezigheid van zoovele afgevaardigden van zusterkerken op ons goede eiland Walcheren wordt door mij op hoogen prijs gesteld. Het was mij een voorrecht van tijd tot tijd in uwe gemeenten te mogen voorgaan in den Dienst des Woords. De vergaderingen van de Classis Middelburg houd ik in aangename gedachtenis. De vriendschappelijke omgang met mijn collega's zal noode door mij worden gemist. Het zal uw volle instemming hebben, collega Hofland, als ik de hoop uitspreek, dat uw consulentsdiensten slechts kort behoeven te duren.

Hartelijk dank aan allen, die op zoo prettige wijze met mij samen werkten in de Zendingscommissie, het locaal Comité voor onze Vrije Universiteit, het Bestuur der plaatselijke afdeeling van „Vrederust", het Christelijk ziekenhuis „Bethesda" en het Nederl. Bijbelgenootschap. De Heere zegene verder allen arbeid in Zijn Koninkrijk en doe alles, wat verricht wordt, ook buiten de grenzen van het kerkelijke en plaatselijke leven, strekken tot eer van Zijn Naam.

Niet gaarne zou ik in dit uur de Jeugdvereenigingen op Gereformeerden Grondslag vergeten. Blijft volharden bij het ideaal 1 Biddend gewerkt en werkend gebeden I Veel dank voor de hartelijkheid en toegenegenheid mijn vrouw en mij bewezen. De God aller genade schenke u verder Zijn zegen.

Dat het bescheiden werk der Contactcommissie, juist voor mijn vertrek, haar bekroning vond in de oprichting der Gereformeerde Jeugdcentrale, stemt mijn hart tot blijdschap. Het ga deze organisatie, in vernieuwde gedaante, onder 's Heeren gunst, in elk opzicht wel.

Aan het mooie dorp Serooskerke blijven voor ons vele lieflijke herinneringen verbonden. Gods genadigen bijstand bidden wij bij den voortduur toe aan onzen Burgemeester, aan de beide Wethouders en aan heel het Bestuur dezer gemeente.

Geliefde catechisanten van vroeger en nu! Het verblijdt mij, dat ik van verreweg de meesten 't getuigenis kan afleggen, dat zij trouw geweest zijn, zoowel in het bezoeken van als in de voorbereiding voor de catechisatie. Het heeft mij menigmaal veel vreugde verschaft gedurig te mogen verkeeren in een kring van jonge menschen, die ik trachtte te begrijpen en van wie ik wist, dat zij ook mij wilden verstaan. En nu — blijft in hetgeen gij geleerd hebt! Wandelt in den weg des Verbonds! Tracht steeds meer te verstaan de beteekenis van uw Doop in den Naam van den Drieëenigen God! Dient den Heere en houdt Zijn geboden I

Sluiten