Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben niet gekomen om veel- nieuws te zeggen. Natuurlijk evenmin om afgezaagde stellingen over een afgezaagd onderwerp te verkondigen. Maar om van eene gezindheid te doen blijken, welke mij en vele liberalen thans bezielt en die wij gaarne in ons kamp tot heerschappij zouden brengen..Ik bedoel de gezindheid om de oogen te openen voor het lichten niet langer te miskennen, dat thans alle partijen tegen de bestaande regeling Van het lager onderwijs rechtmatige grieven kunnen aanvoeren.

Laat mij op den voorgrond stellen, dat ik over de financieele offers, welke die regeling na zich sleept, zwijgen zal. Ik acht de belangen der belastingplichtigen zeer eerbiedwaardig, doch, waar het de groote zaak der volksopvoeding geldt, is het onrecht op ondergeschikte bezwaren van geldelijken aard te hameren. Groen van prinsterer, die in isolement zijne kracht zocht en geen aanhangers begeerde, welke niet tevens zijne geestverwanten waren, moet zich in zijn graf hebben omgekeerd, toen mannen zijner partij bij de laatste stembus uitriepen: ¬ęKiezers, past op uwe beurzen; schaart u zuinigheidshalve aan onze zijde!" Dat was eene volksagitatie, die niet tot volksveredeling kon strekken, en daardoor juist een onverstandige zet op het politieke schaakbord. De straf is niet uitgebleven. Het beroep op wat het minst edel in den staatsburger is heeft de partij in getal grooter gemaakt, doch hare zedelijke kracht is er niet door vermeerderd. Vandaar dat de

Sluiten