Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van levenwekkend, zieldoodend zijn en moest de school liever heden dan morgen gesloten worden.

Op dien trant wordt, althans voor het onderwijs der universiteit, het voorschrift der grondwet niet toegepast. Het hooger onderwijs moet, zal het bloeien, vrij zijn als een vogel in de lucht en het is inderdaad vrij. Hoe zou eene faculteit van godgeleerdheid, hoe een leerstoel voor wijsbegeerte, voor strafrecht, voor staatsrecht, voor geologie mogelijk zijn, indien de professor alle godsdienstige begrippen van andersdenkenden zorgvuldig had uit den weg te gaan?

Toch blijkt uit dit alles enkel dit, dat het voorschrift der grondwet, opgevat zooals het pleegt te worden opgevat, voor consequente toepassing onvatbaar is en dus zoo spoedig mogelijk geschrapt moet worden. Men heeft met de alinea van 194 getobd en telkens, als het tot redding van het openbaar onderwijs of tot handhaving van theologische faculteiten noodig was, er dien draai aan gegeven, dat van den onderwijzer enkel geƫischt wordt een ernstig en kiesch man te zijn, een man, die toont te begrijpen, dat wat talrijke hem omringende menschen in het diepst hunner ziel aan elkander bindt enkel met heiligen ernst mag worden aangeroerd, dat dus godsdienstige begrippen, ceremoniƫn" en zinnebeelden nooit een voorwerp van spot mogen zijn.

Intusschen verhindert dit niet dat, waar het het lager openbaar onderwijs gold, de eisch der grondwet, schoon met eenige aarzeling, in den regel is opgevat als een verbod om de godsdienstige begrippen van andersdenkenden aan te (roeren, als een eisch van neutraliteit.

Over het ongerijmde van dien eisch bij het middelbaar en hooger onderwijs zal ik verder geen woord verspillen.

Sluiten