Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ik waag het te zeggen, dat zelfs onzijdig lager onderwijs thans verouderd, onmogelijk en, voor zoover mogelijk, verderfelijk is. Ik durf dat zeggen, schoon ik weet, dat ik er aanstoot door geef. Toch maak ik mij niet aan al te groote vermetelheid schuldig, want ik bevind mij hier in voortreffelijk gezelschap, in het gezelschap van anti-revolutionairen als de heeren a.. de savornin lohman , h. pdxrson van Zetten en bronsveld, in het gezelschap van liberalen als de heeren

bellaar SPRTJYT, bruining , VTTRINGA, karsten.

Ik herhaal het: mijn waagstuk is niet groot. Ware ik lid der 2de Kamer, misschien zou ik als Baron rengers mijn protest tegen art. 194 met het verlies van mijn zetel moeten betalen, maar nu ik volkomen tevreden ben met wat ik ben en geen de minste staatkundige eerzucht mij kwelt, is het eenig kwaad, dat mij als gevolg mijner stoutheid treffen kan, eene berisping van de zijde der ultra-conservatieve schoolmannen. ^

Wanneer ik zeg, dat de neutrale school verouderd is, ligt daarin opgesloten, dat zij vroeger, bij eene andere godsdienstige gesteldheid van ons volk, diensten heeft bewezen. En zoo bedoel ik het inderdaad.

Instellingen, die later onduldbaar bUjken te zijn en dus zoo spoedig mogelijk dienen te worden omvergehaald, zijn daarom nog niet van den aanvang af slecht geweest en zouden zelfs niet hebben kunnen ontstaan, veel minder vasten wortel schieten, indien er niet oorspronkelijk veel voor haar had gepleit. Beschermd door de conservatieve neigingen van het menschel ijk gemoed, gesteund door de geweldige en dikwijls schier onoverwinnelijke krachten van traagheid en domheid, kan wat onbruikbaar, versleten, nadeelig werd >

Sluiten