Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog lang stand houden; maar om, toen het nog jong en nieuw was, zich eene plaats onder de zon te veroveren, moest het, aanvankelijk althans, levenskracht bezitten, zin en waarde hebben.

De onzijdige overheidsschool is eene school, waarin den onderwijzer het stilzwijgen wordt opgelegd, telkens wanneer hij niet spreken kan, zonder met de godsdienstige begrippen van den een of ander in botsing te komen. Ziedaar de gewone opvatting. Welnu, in dien zin is de neutrale school lange jaren mogelijk, door ons volk gewild, en, bij niet-strikte toepassing van het begrip der neutraliteit, nuttig geweest.

Zij was mogelijk, zoolang de burgers van Nederland, hoe uiteenloopende in geloofsbegrippen, toch ook veel in hun godsdienst met elkander gemeen hadden en er aan ieder kardinaal punt van verschil een ander kardinaal punt van overeenstemming kon worden overgesteld.

Het volk van Nederland wilde, ernstig en oprecht, dat de openbare school Christelijk zou zijn, maar het meende, dat een algemeen christendom, hetwelk in onze zeden doorgedrongen was, daartoe op den duur voldoende zou zijn. Met nadruk zijn sommigen later protest gaan aanteekenen tegen de genoegzaamheid eener Christelijke opleiding, welke ook aan Israƫlieten welgevallig was. Maar in de daaraan voorafgaande periode had ieder met het aangenomen stelsel der gemengde school vollen vrede. Men wilde op de school dat godsdienstige voedsel, hetwelk aan kinderen van verschillende gezindten kon worden voorgezet, en oordeelde, dat, wat er zoo gemist werd, door afzonderlijke voordracht van geloofswaarheden kon worden aangevuld.

Thans, nu er velen zijn, die alle geloofsbegrippen voor

Sluiten