Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metaphysisch onkruid verklaren, bestaat er geen godsdienstig voedsel meer, dat allen gelijkelijk welgevallig is, en moet dus, ter wille van de neutraliteit, de geheele godsdienst, tot ergenis van die groote schare, die godsdienst als den levensadem der opvoeding beschouwt, van de school gebannen worden.

Ik zeg met den heer pierson van Zetten: de voorstanders van neutraal staatsonderwijs zijn hun tijd een dertig jaar ten achter; zij zijn niet de mannen van vooruitgang, maar van behoud. Tot omstreeks het midden dezer eeuw had de groote massa des volks dezelfde wereldbeschouwing en kon dus de geest der gemengde school de geest der natie zijn. Roomschen en Protestanten stonden toen minder scherp tegenover elkander dan thans het geval is. Vrijdenkers waren dun gezaaid en kwamen zelden openlijk voor hun gevoelen uit. Een loochenaar van eene persoonlijke Voorzienigheid werd als een wezen beschouwd uit een andere planeet op aarde gevallen. De natie was meer eenstemmig. Thans leven wij, burgers van Nederland, in twee verschillende werelden. Wat den een eene loffelijke daad des geloofs toeschijnt, komt den ander voor iets onzedelijks, een intellectueele zelfmoord te zijn. Een intellectueele zelfmoord is het in mijne schatting en in die van duizenden, wanneer een kundig man als de heer fabius, hoogleeraar aan de vrije universiteit hier ter stede, de vorming van adam uit een rib van eva als een ontwijfelbaar iets voorstelt, en den Bijbel, in elk vak van wetenschap, zelfs in de geologie, voor het hoogste gezag verklaart. Duizenden anderen zullen u zeggen, dat dat juist het rechte geloof is. Eene en dezelfde school voor allen is thans onmogelijk. Dat het neutraal staatsonderwijs niet meer

Sluiten