Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Protestantschen invloed; bij scherper opvatting van neutraliteit werd zij een wapen in Rome's hand tot verzwakking van den Protestantschen geest bij het Protestantsche deel der natie, dus tot voorbereiding van Roomsche overmacht. Buiten twijfel, de dweepzucht wordt thans van de neutrale school geweerd, maar op zoodanige wij ze, dat het aankweeken van bijbelkennis, vaderlandschen zin en eerbied voor ons groot Calvinistisch verleden tevens onmogelijk is. Aan Rome wordt al datgene prijs gegeven, wat menig Protestantsch Christen in de volksopvoeding onontbeerlijk acht. Het beginsel der neutraliteit, dragelijk en zelfs bevorderlijk voor de eenheid der natie, zoolang het, uiterst gebrekkig, te midden van eene in hoofdpunten des geloofs eenstemmige bevolking werd toegepast, heeft ons thans, op den weg der logische ontwikkeling, tot een onduldbaren toestand geleid. Dat de schorsing van poppink geen levendig verzet van de zijde van 8/3 der natie heeft uitgelokt; dat niet alle departementen van het Nut en alle afdeelingen van Volksonderwijs eenstemmig verklaard hebben, niet gediend te zijn van lessen in geschiedenis zonder kracht en kern, zóó kleurloos, dat luther's optreden den kinderen een raadsel moet blijven; dat het door den Winterswijkschen pastoor te voorschijn geroepen ministerieel besluit niet een soort van Aprilbeweging onder het Protestantsche deel der natie heeft veroorzaakt, is wel een bewijs, hoezeer ons volk door de neutraliteit reeds vergiftigd, in merg en been bedorven is.

Wil men het verschil tusschen de neutraliteit van vroeger en die van heden kennen? Een bejaard en hoogst achtingswaardig landgenoot gaf eenige maanden geleden «Herinneringen van vroeger en later leeftijd" uit, waarin hij voorspelt,

Sluiten