Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, breien kan neutraaltonderwezen worden. Ook rekenen misschien. De tafel van vermenigvuldiging blijft dezelfde, of de meester al dan niet aan een persoonüjk God gelooft. Maai- bij het lezen raakt de neutraliteit reeds in de klem. Ik open een leesboek en mijn oog valt op den volgenden volzin: »De kinderen mogen niet pruttelen, al regent het den geheelen Zondag, zoodat zij niet kunnen wandelen." De onderwijzer, die tevens opvoeder is en dat volgens de wet zelfs wezen moet, daar zij Christelijke en maatschappelijke deugden op de school wil zien ingeprent, — de onderwijzer vraagt: «Waarom mogen de kinderen niet morren, al regent het?" Stel, een schrander manneke antwoordt: «Omdat pruttelen niets geeft." Nu zegt de onderwijzer: «Juist, pruttelen is verkeerd , omdat het de zon niet doet doorbreken." Zoo leert het kind buigen voor een God, die onverbiddelijke noodzakelijkheid is. In veler schatting zal dat voldoende zijn. Maar in de schatting van anderen is hier de neutraliteit geschonden, daar het ééne noodige doodgezwegen wordt en de onderwijzer verzuimt blijmoedige onderwerping in te prenten, onderwerping, die .meer dan gelatenheid is en geloof aan een Voorzienigheid onderstelt, die met wijsheid en liefde over regen en zonneschijn beschikt.

Ik hoor dikwijls door schoolautoriteiten zeggen: wat doet het er toe, ot de opvoeder van hoogstens twaaf jarige kinderen al dan niet supranaturalist is? Maar uit die vraag blijkt enkel, welk een verwoesting het neutraüteitsbegrip reeds heeft aangericht. Het geldt hier een verschil, dat ieder oogenblik aan de orde komt. De supranaturalist acht de zedewet slechts dan onaantastbaar, wanneer zij door God is opgelegd; hij kan dus i niet zwijgen over God. De rationalist acht haar heilig, ook

Sluiten