Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al is er geen God. De supranaturalist gebruikt- geheel andere verven, wanneer hij de geschiedenis van ons volk schildert, dan de rationaüst; de uitslag der veldslagen is bij den eerste in de hand van den »Heer der heirscharen"; opkomst en ondergang der naties toont hem het spoor der Voorzienigheid; zelfs in het lot van individuen, in datgene, wat anderen toeval noemen, ziet hij den vinger Gods.

Ook is het niet waar, dat, al moge er geen de minste geloofsgemeenschap tusschen de burgers van Nederland meer bestaan, nogtans bij Gatholieken en Protestanten, bij rechtzinnigen en vrijdenkers de meest vriendschappelijke overeenstemming in zedeleer zou heerschen. De Minister kappeyne heeft het beweerd bij de verdediging der wet van 1870, maar Dr. bruining heeft voortreffelijk in den «Tijdspiegel" van Februari juist het tegendeel aangetoond. In het beeld van den Gatholieken heilige vindt de Protestant zijn zedelijk ideaal niet terug; meestal mist hij er trekken in, die in zijne schatting onontbeerlijk zijn; voorts, waar de rechtzinnige Calvinist aandringt op ootmoed en onderwerping aan de verordeningen Gods, op erkenning van menschelijke onmacht tegenover het vrijmachtig welbehagen des Heeren, spoort de aanhanger der moderne wereldbeschouwing vooral tot geestkracht aan, die zooveel mogelijk het leven op aarde dragelijk en aangenaam maakt. Waar beidén in de geschiedenis nog der laatste tijden het schavot zien opgericht, wordt er door hen een verschillend oordeel geveld; steunende op bijbelteksten ziet de een in den scherprechter een door God verlangden steunpilaar der maatschappij, terwijl de ander het een triomf der beschaving noemt, dat het bloed van den moordenaar niet meer vergoten wordt, dat het schavot, een betoovering ten kwade,

Sluiten