Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een slecht voorbeeld, een school van misdaad, werd opgeruimd.

Met het karakter onzer godsdienstige begrippen hangt het karakter van de meeste onzer andere begrippen samen. Men begrijpt dus wat er uit het onderwijs groeien moet, waar angstvallig zwijgen over de godsdienstige begrippen wordt opgelegd.

Het is een. groot kunststuk goede, degelijke kinderlectuur te schrijven. Maar in de boekjes van hem, die neutraal wil zijn, moet het opvoedend element zooveel mogelijk worden onderdrukt. Werktuigelijk lezen wordt de hoofdzaak, terwijl juist alle krachten tot ontwikkeling van het verstand en vorming van het gemoed moesten worden ingespannen. Buiten twijfel, kunnen lezen en schrijven heeft reeds op zich zelf waarde. De vertegenwoordigers der lagere standen zijn beter voor den strijd des levens gewapend, wanneer zij het hebben geleerd dan wanneer zij het niet hebben geleerd. Toch ben ik het met Mr. van bemmelen eens, dat aan die kundigheden licht overmatige waarde wordt gehecht. Het hangt er van af, wat de zoon des volks later leest en schrijft. Leest hij opruiende blaadjes of zotte verhalen van romantischen aard, dan ware het beter, dat hij niet las, want zoodanige lectuur bederft het oordeel, doet de verbeelding een gevaarlijken koers nemen en kweekt wangunst of doet verkeerde lusten wortel schieten. Gelijk het lezen, zoo is ook het schrijven een tweesnijdend zwaard. Men kan zijn vaardigheid in het schrijven misbruiken om handteekeningen na te bootsen, om door middel van valsche wissels aan geld te komen. Men bedenke dat de kinderen der lagere standen niet bestemd zijn om hun leven op een kantoorkruk door te

Sluiten