Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu vraag ik aan de liberalen, of zij 'het voor hunne verantwoording durven nemen, dat er op onze neutrale scholen een volk opgroeit, dat neutraal tegenover den godsdienst staat ? renan heeft eens gezegd: »Ik philosofeer zoo vrij, juist omdat ik weet, dat mijn philosofeeren de klokken van Notre-Dame niet beletten zal te luiden." Maar de neutrale school doet werkelijk, door haar spreken en haar zwijgen, afbreuk aan den godsdienst van ons volk. Wie durft dat voor zijne rekening nemen? Toen de. Fransch-Duitsche oorlog was uitgebarsten, was er een reiziger, die zich haastte naar zijn vaderland terug te keeren en eerst een deel van Duitschland, toen een deel van Frankrijk had te doorkruisen. Aan de groote stations trof hij treinen met soldaten. De Duitsche militairen, die de kans van dood en verminking te gemoet gingen, waren ernstig en zelfs plechtig gestemd, daar de gedachte hen vervulde, dat hun lot en tevens het lot van het vaderland in hooger hand berustte. Men hoorde ze zingen: »Eine feste Burg ist unser G-ott." Een geheel anderen indruk kreeg de reiziger in Frankrijk. Ook daar aan de groote stations treinen met soldaten, maar die zwetsten, dat zij binnen weinige dagen in Berlijn zouden zijn. De conducteurs riepen: »Messieurs, le courrier pour Berlin va partir!" Toen ik dat verschil opmerkte, zegt onze reiziger, kreeg ik een voorgevoel wat de uitkomst zou zijn. — Dikwijls heeft men om de woorden gelachen, waarmede cromwell zijne soldaten in het vuur placht te zenden: »Houdt uw kruid droog en vertrouwt op God!" Maar alle degelijke geschiedschrijvers erkennen thans, dat de rondhoofden hunne herhaalde overwinningen niet enkel aan de scherpte van hun zwaard, maar tevens aan bun vertrouwend opzien tot God te danken hadden. Wie waar-

Sluiten