Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borgt ons, dat, wanneer het Nederlandsche leger eens tegenover een vijand komt te staan, het lot des vaderlands niet daarvan grootendeels zal afhangen of ons volk nog aan »den Heer der heirscharen" gelooft?

Daarenboven hebben wij niet enkel met mogelijke buitenlandsche vijanden te rekenen. Een groot gevaar van den tegenwoordigen tijd is het onverstand van velen, die, daar zij niet meer aan de hemelsche zaligheid gelooven, stormenderhand het aardsch geluk willen veroveren. Zij meenen, dat geluk eene zaak is, welke gemakkelijk onder het bereik van allen kan worden gebracht, en dat de beschaving eene reeks van bedriegelijke kunstmiddelen is, waardoor het levensgenot, hetwelk gelijkelijk verdeeld behoorde te zijn, de buit van enkelen werd. Vandaar dat het hun oogmerk is de beschaving met hunne sterke vuisten stuk te slaan, haar met petroleum en dynamiet te vernietigen. Wie waarborgt ons, dat de barbaarschheid niet in aantocht is, tenzij tegenover haar het bolwerk van den godsdienst blijve opgericht en de groote schare deze onvolmaakte wereld, dit tranendal, als een door God ingestelde oefenschool blijve beschouwen?

De liberale partij behoort te vermijden, dat haar de achteruitgang in godsdienst kan geweten worden. In de eerste plaats, omdat het illiberaal zou zijn de vrije werking van het Evangelie te belemmeren. In de tweede plaats uit wereldsche voorzichtigheid, ten einde niet eene verantwoordelijkheid op hare schouders te laden, welke te zwaar zou kunnen worden.

Men zal mij vragen wat ik dan wil. Laat mij eerst antwoorden wat ik niet wil.

Naar mijne bescheiden meening zou de liberale partij twee dingen nooit kunnen dulden: 1°. dat de staat buiten de school

Sluiten