Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijdragen moesten worden gesticht. Thans genieten 230.000 kinderen van overheidswege kosteloos onderwijs.. Men zou dat getal, zegt de Standaard, veilig kunnen inkrimpen. Maar wat, indien het schoolverzuim dan eens schromelijk toenam 1 Zelf berekende de Standaard, dat slechts 80.000 kinderen de volle schoolsom, zoo matig mogelijk berekend, a f 20 per jaar, zouden kunnen betalen. Voor alle overige kinderen in den lande zou een beroep op de offervaardigheid van het publiek moeten worden gedaan.

Dat beroep zou niet vergeefsch mogen zijn. Om die reden wenscht de Standaard, dat Rijk en Gemeente niet geheel op nonactiviteit worden gesteld. Maar zij moeten zich enkel financieel, onder de rubriek armenzorg, met het onderwijs inlaten. »Er worde onderstand verstrekt aan niet- of minvermogende ouders." Dus: pubüeke bedeeling voor de opvoeding.

Het schoolgeld zal dus verzekerd zijn. En dat is noodig, zoo er scholen zullen komen of blijven. Doch het schoolgeld zal enkel in zoover verzekerd zijn, als er van het onderwijs wordt gebruik gemaakt. Scholen' bouwen, op risico dat zij leeg staan en men dus geen geld ontvangt, dat zouden enkel godsdienstige partijen wagen, die zich tot taak stellen voor het eeuwig zieleheil te zorgen. Er zou dus geen zekerheid zijn, dat het noodige aantal scholen overal zou bestaan.

Schrijft men schoolplicht voor, dan verandert de zaak eenigszins. Want dan dwingt de Staat om de scholen te gebruiken.

Misschien is het om die reden, dat de Standaard zijn hervormingsplan met schoolplicht aanvult. Bij overbrenging van het onderwijs naar de particuliere industrie zouden wij, zegt de Standaard, niets verliezen, «indien invoering van

Sluiten